คำแปล Sovereign Star Dragon

posted on 27 May 2015 17:20 by hok2322541
 
One Who Decipher Prohibited Books PR
 
Shadow Paladin / Angel / United Sanctuary
 
-
 
[AUTO] GB1 :[CB (1)] เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำยูนิตเกรด 0 จากในเด็ค 1 ใบคอลลง (RC) และสับเด็ค.
 
 
Farmgal PR
 
Gold Paladin / High Beast / United Sanctuary
 
-
 
[AUTO] GB1 :เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) จากเด็คดูการ์ด 3 ใบบนสุดของเด็คเราแล้วเลือก 1 ใบคอลลง (RC) และสับเด็ค.
 
 
Lizard Soldier, Belogue PR
 
Kagero / Dragonman / Dragon Empire
 
-
 
[AUTO] GB1 :เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) เลือกแวนการ์ดของเรา 1 ใบในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ "[AUTO](VC):ในช่วงจบแบทเทิ้ลที่ยูนิตนี้ถูกโจมตีถ้าการโจมตีนั้นไม่ฮิตเลือกเรียร์การ์ดในสภาพ [Rest] ของฝ่ายตรงข้าม 1 ใบและรีไทร์การ์ดใบที่เลือก.".
 
 
Lizard Soldier, Belogue PR
 
Murakumo / Gillman / Dragon Empire
 
-
 
[AUTO] GB1 :[CB (1)] เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำ "Lizard Soldier, Belogue" จากในเด็ค 2 ใบคอลลง (RC) แล้วสับเด็คและในช่วงจบเทิร์นนำยูนิตที่ถูกคอลมาด้วยเท็คนี้กลับไปไว้ใต้เด็ค.
 
 
Dark Metal Chameleon PR
 
Link Joker / Cyber Beast / Star Gate
 
-
 
[AUTO] GB1 :เมื่อยูนิตนี้ถูกอันล็อคเลือกการ์ดในดาเมจโซน 1 ใบและหงายการ์ดใบที่เลือก.
 
[CONT](VC/RC/GC): Resist
 
 
Flying Librarian PR
 
Dark Irregular / Human / Dark Zone
 
-
 
[AUTO] GB1 :[CB (1)] เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำ SC (2) แล้วถ้าเรามีโซลเท่ากับ 6 หรือมากกว่าจั่วการ์ด 1 ใบและถ้ามีโซลเท่ากับ 10 หรือมากกว่าเลือกการ์ดในดาเมจโซน 1 ใบและหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก.
 
 
Phantom Blaster Dragon GR
 
Shadow Paladin / Abyss Dragon / United Sanctuary
 
-
 
[AUTO] LB4 :[SB (3)] เมื่อ "Shadow Paladin" ไรด์ทับยูนิตนี้เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกแวนการ์ดของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+10000 และ "[AUTO](VC):[เลือกเรียร์การ์ดของเรา 3 ใบและรีไทร์การ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำจั่วการ์ด 2 ใบแล้วเลือกการ์ดในดาเมจโซน 3 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือกและในแบทเทิ้ลนี้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถคอลเกรด 1 หรือมากกว่าจากบนมือลง (GC) ได้.".
 
[AUTO]:[เลือกเรียร์การ์ดของเรา 1 ใบและรีไทร์การ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (VC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำ "Blaster" จากในเด็ค 1 ใบโชว์ให้ฝ่ายตรงข้ามดูแล้วนำขึ้นมือและสับเด็ค.
 
 
Genesis Dragon, Amnesty Messiah GR
 
Link Joker / Messiah / Star Gate
 
-
 
Stride
 
[AUTO](VC):[CB (1)] เมือยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกการ์ดล็อคกี่ใบก็ได้แล้วอันล็อคการ์ดใบที่เลือกและยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+3000 ตามจำนวนการ์ดที่ถูกอันล็อคถ้ายูนิตที่ถูกอันล็อคมี 3 ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้จะได้รับ [Critical]+1 จนจบแบทเทิ้ล.
 

 
 
Sovereign Black Dragon, Aurageyser Dragon RRR/SP
 
Shadow Paladin / Abyss Dragon / United Sanctuary
 
-
 
Stride
 
[AUTO](VC):[CB (1) & SB (1) & เลือก "Sovereign Black Dragon, Aurageyser Dragon" ใน G-Zone 1 .[และหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก & เลือกเรียร์การ์ดของเรา 2 ใบและรีไทร์การ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำโชว์ท็อปเด็คเรา 2 ใบยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000 ตามจำนวนยูนิตเกรด 1 หรือต่ำกว่าจากที่โชว์ด้วยเท็คนี้จนจบเทิร์นและนำการ์ดที่โชว์จากเท็คนี้ขึ้นมือ. 
 

 
 
Sovereign Dragon, Claret Sword Dragon RRR/SP
 
Shadow Paladin / Abyss Dragon / United Sanctuary
 
-
 
[ACT](VC) 1/Turn GB2 :[เลือกเรียร์การ์ดของเรา 2 ใบและรีไทร์การ์ดใบที่เลือก] ในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+10000/[Critical]+1.
 
[AUTO](VC):[CB (1)] ในเทิร์นของเราเมื่อเรา Stride จียูนิตเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำการ์ดเกรด 1 หรือต่ำกว่าจากในเด็ค 1 ใบคอลลง (RC) แล้วสับเด็คและยูนิตนั้นจะได้รับ [Power]+2000 จนจบเทิร์น.
 

 
 
Golden Dragon, Spear Cross Dragon RRR/SP
 
Gold Paladin / Cosmo Dragon / United Sanctuary
 
-
 
Stride
 
[AUTO]:[CB (2) & เลือก "Golden Dragon, Spear Cross Dragon" ใน G-Zone ของเรา 1 ใบและหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (VC) ถ้าเรามีการ์ดหงายหน้าใน G-Zone 1 ใบหรือมากกว่าเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำดูท็อปเด็คเรา 5 ใบแล้วนำจากที่ดู 1 ใบต่อจำนวนการ์ดหงายหน้าใน G-Zone เราคอลลง (RC) ที่ว่างอยู่และสับเด็ค.
 
 
 
Knight of Rising Sunshine, Gurguit RRR/SP
 
Gold Paladin / Human / United Sanctuary
 
-
 
[AUTO](VC) GB2 :[CB (1) & SB (1)] ในช่วง Gurad Step ที่ยูนิตนี้ถูกโจมตีเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำดูท็อปเด็คเรา 4 ใบแล้วนำจากที่ดู 1 ใบคอลลง (GC) ในสภาพ [Rest] และสับเด็ค.
 
[AUTO](VC):[CB (1)] ในเทิร์นของเราเมื่อเรา Stride จียูนิตเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำดูท็อปเด็คเรา 4 ใบแล้วนำจากที่ดู 1 ใบคอลลง (RC) แล้วสับเด็คและยูนิตใบนั้นจะได้รับ [Power]+2000 จนจบเทิร์น.
 

 
 
Divine Dragon Knight, Mustafa RRR/SP
 
Kagero / Human / Dragon Empire
 
-
 
Stride
 
[ACT](VC) 1/Turn :[CB (1) & เลือกการ์ดใน G-Zone 1 ใบและหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เลือกเรียร์การ์ดของฝ่ายตรงข้าม 1 ใบแล้วรีไทร์การ์ดใบที่เลือกแล้วเลือกยูนิตของเรา 1 ใบต่อ "Divine Dragon Knight, Mustafa" ที่หงายหน้าอยู่ใน G-Zone และในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ "[AUTO](VC/RC):เมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดเลือกการ์ดในดาเมจโซน 1 ใบและหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก.".
 

 
 
Ambush Demonic Stealth Dragon, Homura Raider RRR/SP
 
Murakumo / Abyss Dragon / Dragon Empire
 
-
 
Stride
 
[ACT](VC):[CB (2) & เลือก "Ambush Demonic Stealth Dragon, Homura Raider" ใน G-Zone ของเรา 1 ใบและหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] ถ้ารามีการ์ดหงายหน้าใน G-Zone 2 ใบหรือมากกว่าในเทิร์นนี้ยูนืตนี้จะได้รับ Drive-1 และ "[AUTO](VC):ในช่วงจบแบทเทิ้ลที่ยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดเลือกเรียร์การ์ดของเรา 1 ใบถ้าทำเลือกเรียร์การ์ดของเรามากสุด 3 ใบที่มีชื่อเหมือนกับยูนิตนั้นแล้วนำยูนิตใบที่เลือกมากสุด 3 ใบกลับไปไว้ในเด็คถ้าเรานำยูนิตกลับเด็คด้วยเท็คนี้ 3 ใบ [Stand] ยูนิตนี้และสับเด็ค.".
 

 
 
Nebula Dragon, Big Crunch Dragon RRR/SP
 
Link Joker / Cyber Dragon / Star Gate
 
-
 
Stride
 
[ACT](VC) 1/Turn :[CB (1) & เลือก "Nebula Dragon, Big Crunch Dragon" ใน G-Zone ของเรา 1 ใบแและหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] ถ้าเรามีการ์ดหงายหน้าอยู่ใน G-Zone 2 ใบหรือมากกว่าเลือกเรียร์การ์ดของฝ่ายตรงข้าม 1 ใบแล้วล็อคเรียร์การ์ดของฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดในแถวเดียวกันกับยูนิตใบที่เลือกและยูนิตที่ถูกล็อคด้วยเท็คนี้จะไม่อันล็อคในเอ็นเฟสถัดไปของตน.
 

 
 
One Who is Abhorrent, Gilles de Rais RRR/SP
 
Dark Irregulars / Vampire / Dark Zone
 
-
 
Stride
 
[ACT](VC) 1/Turn :[เลือก "One Who is Abhorrent, Gilles de Rais" ใน G-Zone ของเรา 1 ใบและหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] ถ้าเรามีโซล 10 ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้จะได้รับ [Power]+10000 จนจบเทิร์นแล้วถ้าเรามีโซล 15 ใบหรือมากกว่าในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ "[AUTO](VC):เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดในแแบทเทิ้ลนี้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถคอลยูนิตเกรด 1 หรือมากกว่าจากบนมือลง (GC) ได้." ถ้าเรามีการ์ดหงายหน้าอยู่ใน G-Zone 2 ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้จะได้รับ [Critical]+1 จนจบเทิร์น.


 
 
Karma Collector RR/SP
 
Shadow Paladin / Demon / United Sanctuary
 
-
 
[CONT]: Sentinel
 
[AUTO]:[เลือกการ์ดบนมือของตน 1 ใบและทิ้งการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) จากบนมือเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกแวนการ์ดที่ถูกโจมตีของเรา 1 ใบในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตใบที่เลือกจะไม่ถูกฮิตแล้วถ้าเรามี "Karma Collector" อยู่ในดร็อปโซนเลือกการ์ดในดาเมจโซน 1 ใบและหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก.
 
 
Holy Mage, Pwyll RR
 
Gold Paladin / Elf / United Sanctuary
 
-
 
[AUTO](RC) GB1 :[CB (1)] เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดและได้รับบูสต์เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำดูการ์ดใบบนสุดของเด็คเรา 3 ใบแล้วนำ 1 ใบจากที่ดูคอลลง (RC) และสับเด็ค.
 
 
Holy Mage, Pryderi RR
 
Gold Paladin / Elf / United Sanctuary
 
-
 
[CONT]: Sentinel
 
[AUTO]:[เลือกการ์ดบนมือของตน 1 ใบและทิ้งการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) จากบนมือเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกแวนการ์ดที่ถูกโจมตีของเรา 1 ใบในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตใบที่เลือกจะไม่ถูกฮิตแล้วถ้าเรามี "Holy Mage, Pryderi" อยู่ในดร็อปโซนเลือกการ์ดในดาเมจโซน 1 ใบและหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก. 
 
 
Dragon Knight, Jannat RR
 
Kagero / Human / Dragon Empire
 
Critical
 
[AUTO](RC):[นำยูนิตนี้เข้าสู่โซล] เมื่อแวนการ์ดของเราโจมตีถ้าเรามี "Dragonic Blademaster" เป็นแวนการ์ดเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำจั่วการ์ด 1 ใบและเลือกแวนการ์ดของเรา 1 ใบในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+5000.
 

 
 
Covert Demonic Dragon, Magatsu Typhoon RR/SP
 
Murakumo / Abyss Dragon / Dragon Empire
 
-
 
[ACT](VC): Legion21000 "Covert Demonic Dragon, Magatsu Storm"
 
[AUTO](VC):เมื่อยูนิตนี้ Legion เลือกเรียร์การ์ด "Magatsu" ของเรามากสุด 5 ใบและยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+5000 และ "Boost" จนจบเทิร์น.
 
[ACT](VC) 1/Turn :[เลือกการ์ดบนมือ 1 ใบและทิ้งการ์ดใบที่เลือก] นำยูนิตที่มีชื่อเหมือนยูนิตในช่อง (VC) เราจากในเด็ค 1 ใบคอลลง (RC) แล้วสับเด็คและในช่วงจบเทิร์นนั้นนำยูนิตใบที่คอลมาจากเท็คนี้ขึ้นมือ.
 
 
Fathoming Stealth Rogue, Yasuie RR
 
Murakumo / Demon / Dragon Empire
 
-
 
[AUTO](VC) 1/Turn GB2 :เมื่อเรียร์การ์ดของเรากลับเข้าเด็คจากเท็คการ์ดเรานำยูนิตที่มีชื่อเหมือนกันกับการ์ดที่กลับเข้าเด็คจากในเด็ค 1 ใบคอลลง (RC) และสับเด็ค.
 
[AUTO](VC):[CB (1)] ในเทิร์นของเราเมื่อเราทำการ Stride จียูนิตเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกเรียร์การ์ดของเรา 1 ใบและนำการ์ดที่มีชื่อเหมือนกับใบที่เลือกจากในเด็คมากสุด 2 ใบคอลลง (RC) แล้วสับเด็คและในช่วงจบเทิร์นนำยูนิตที่คอลมาด้วยเท็คนี้กลับเข้าใต้เด็คโดยที่สมารถเรียงได้.
 

 
 
Stealth Fiend, White Heron RR/SP
 
Murakumo / War Beast / Dragon Empire
 
-
 
[CONT]: Sentinel
 
[AUTO]: [เลือกการ์ดบนมือของตน 1 ใบและทิ้งการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) จากบนมือเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกแวนการ์ดที่ถูกโจมตีของเรา 1 ใบในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตใบที่เลือกจะไม่ถูกฮิตแล้วถ้าเรามี "Stealth Fiend, White Heron" อยู่ในดร็อปโซนเลือกการ์ดในดาเมจโซน 1 ใบและหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก. 
 
 
Mixed Deletor, Chaos RR
 
Link Joker / Alien / Star Gate
 
-
 
[AUTO]:[CB (2) - "Deletor" & เลือกการ์ดบนมือเรา 2 ใบและทิ้งการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (VC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำดีลีตแวนการ์ดทั้งหมดของฝ่ายตรงข้ามและเลือกเรียร์การ์ดของฝ่ายตรงข้ามมากสุด 2 ใบและล็อคการ์ดใบที่เลือก.
 
[AUTO](VC):เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดในแบทเทิ้ลนั้นยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000.
 
 
 
Flower Blooming in the Vacuum, Cosmolis RR/SP
 
Link Joker / Cyberoid / Star Gate
 
-
 
[CONT]: Sentinel
 
[AUTO]: [เลือกการ์ดบนมือของตน 1 ใบและทิ้งการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) จากบนมือเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกแวนการ์ดที่ถูกโจมตีของเรา 1 ใบในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตใบที่เลือกจะไม่ถูกฮิตแล้วถ้าเรามี "Flower Blooming in the Vacuum, Cosmolis" อยู่ในดร็อปโซนเลือกการ์ดในดาเมจโซน 1 ใบและหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก.
 
 
Scharlachrot Vampir RR
 
Dark Irregulars / Vampire / Dark Zone
 
-
 
[CONT](VC) GB2 :ในเทิร์นของเราถ้าเรามีโซลเท่ากับ 6 หรือมากกว่ายูนิตนี้จะได้รับ [Power]+10000 และถ้าเรามีโซลเท่ากับ 10 หรือมากกว่ายูนิตนี้จะได้รับ [Critical]+1.
 
[AUTO](VC):[CB (1)] ในเทิร์นของเราเมื่อเราทำการ Stride จียูนิตเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำ SC (2) แล้วเลือกแวนการ์ดของเรา 1 ใบและในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ "[AUTO](VC):เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดถ้าเรามีโซลเท่ากับ 6 หรือมากกว่าฝ่ายตรงข้ามเลือกเรียร์การ์ดของตน 1 ใบและรีไทร์การ์ดใบที่เลือก.". 
 
 
Squall Maker Vampir RR
 
Dark Irregulars / Vampire / Dark Zone
 
-
 
[AUTO](RC) GB1 :[CB (1)] เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดและได้รับบูสต์เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำ SC (2) และยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000 จนจบแบทเทิ้ล.

 
Flag Breaker RR/SP
 
Dark Irregulars / Human / Dark Zone
 
-
 
[CONT]: Sentinel
 
[AUTO]: [เลือกการ์ดบนมือของตน 1 ใบและทิ้งการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) จากบนมือเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกแวนการ์ดที่ถูกโจมตีของเรา 1 ใบในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตใบที่เลือกจะไม่ถูกฮิตแล้วถ้าเรามี "Flag Breaker" อยู่ในดร็อปโซนเลือกการ์ดในดาเมจโซน 1 ใบและหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก.
 
 
Witty Revenger, Teyrnon R
 
Shadow Paladin / Human / United Sanctuary
 
-
 
[AUTO](RC):[CB (1)] เมื่อแวนการ์ดของเรา Legion เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกแวนการ์ดของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตนั้นจะได้รับ "[AUTO](VC):เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดฝ่ายตรงข้ามเลือกเรียร์การ์ดของตน 1 ใบและสามารถรีไทร์การ์ดใบที่เลือก้าไม่ทำการรีไทร์ในแบทเทิ้ลนี้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถคอลการ์ดจากบนมือลง (GC) ได้.".
 
 
Smother Knight, Giva R
 
Shadow Paladin / Human / United Sanctuary
 
-
 
[AUTO] GB1 :[CB (1) & เลือกการ์ดบนมือเรา 1 ใบและทิ้งการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำจั่วการ์ด 1 ใบ.
 
 
Knight of Yearning, Branwen R
 
Shadow Paladin / Human / United Sanctuary
 
-
 
[AUTO]:[โชว์การ์ดเกรด 3 บนมือ 1 ใบ] เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำ "Claret Sword Dragon" จากในเด็ค 1 ใบโชว์ให้ฝ่ายตรงข้ามดูแล้วนำขึ้นมือแล้วสับเด็คและเลือกการ์ดบนมือ 1 ใบและทิ้งการ์ดใบที่เลือก.
 
[CONT](Hand):เมื่อเราทำการทิ้งคอสเพื่อ Stride ยูนิตนี้จะได้รับ Grade+2.

 
Fast Chase Golden Knight, Cambell R
 
Gold Paladin / Human / United Sanctuary
 
-
 
Stride
 
[AUTO](VC):เมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดดูการ์ดใบบนสุดของเด็คเรา 1 ใบแล้วคอลลง (RC) และสับเด็คในเทิร์นนี้ยูนิตนั้นจะได้รับ [Power]+2000.
 
 
Reticent Liberator, Brennius R
 
Gold Paladin / Human / United Sanctuary
 
-
 
[AUTO](RC):เมื่อมียูนิตใบอื่นคอลลง (RC) จากเด็คถ้าเรามีแวนเป็น "Liberator" ในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000 และ "[AUTO](RC):เมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดเลือกการ์ดในดาเมจโซน 1 ใบและหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก.".
 
 
Knight of Day Break's Light, Golbodok R
 
Gold Paladin / Human / United Sanctuary
 
-
 
[AUTO]: [โชว์การ์ดเกรด 3 บนมือ 1 ใบ] เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำ "Gurguit" จากในเด็ค 1 ใบโชว์ให้ฝ่ายตรงข้ามดูแล้วนำขึ้นมือแล้วสับเด็คและเลือกการ์ดบนมือ 1 ใบและทิ้งการ์ดใบที่เลือก.
 
[CONT](Hand):เมื่อเราทำการทิ้งคอสเพื่อ Stride ยูนิตนี้จะได้รับ Grade+2.
 
 
Superior Gaze Liberator, Barbtruc R
 
Gold Paladin / Human / United Sanctuary
 
Critical
 
[AUTO]:[นำยููนิตนี้เข้าสู่โซล] เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) จากเด็คเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำดูการ์ดใบบนสุดเด็คเรา 4 ใบแล้วนำ "Liberator" จากที่ดู 1 ใบโชว์ให้ฝ่ายตรงข้ามดูแล้วนำขึ้นมือและสับเด็ค.
 
 
Heroic Saga Dragon R
 
Kagero / Flame Dragon / Dragon Empire
 
-
 
[AUTO](VC) GB1 :เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดฝ่ายตรงข้ามเลือกเรียร์การ์ดของตน 1 ใบสามารถรีไทร์การ์ดใบที่เลือกได้ถ้าไม่รีไทร์ในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Critical]+1 และ "[AUTO](VC):ในช่วงดาเมจเสต็ปของแบทเทิ้ลที่ยูนิตนี้โจมตีถ้าฝ่ายตรงข้ามมีการ์เดี้ยนอยู่ใบเดียวรีไทร์การ์เดี้ยนของฝ่ายตรงข้าม 1 ใบและถ้ายูนิตนั้นมีเท็ค "ไม่สามารถฮิต" ยกเลิกเท็คนั้น.".
 
[AUTO]:[CB (1) & SB (1)] เมื่อยูนิตนี้ลง (VC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกเรียร์การ์ดเกรด 1 หรือต่ำกว่าของฝ่ายตรงข้าม 1 ใบและรีไทร์การ์ดใบที่เลือก.
 
 
Dragon Knight, Imahd R
 
Kagero / Human / Dragon Empire
 
-
 
[AUTO](RC) GB1 :[CB (1)] เมื่อเรียร์การ์ดฝ่ายตรงข้ามที่อยู่แถวเดียวกันกับการ์ดใบนี้ถูกส่งลงดร็อปโซนจากเท็คการ์ดของเราเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000 และ "[AUTO] (VC):ในช่วงดาเมจเสต็ปของแบทเทิ้ลที่ยูนิตนี้โจมตีถ้าฝ่ายตรงข้ามมีการ์ เดี้ยนอยู่ใบเดียวรีไทร์การ์เดี้ยนของฝ่ายตรงข้าม 1 ใบและถ้ายูนิตนั้นมีเท็ค "ไม่สามารถฮิต" ยกเลิกเท็คนั้น".
 
 
Ambush Demon Stealth Fiend, Ushimitsu Train R
 
Murakumo / Ghost / Dragon Empire
 
-
 
Stride
 
[AUTO](VC):เมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดเลือกเรียร์การ์ดของเรา 1 ใบแล้วนำยูนิตที่มีชื่อเหมือนกับการ์ดใบที่เลือก 2 ใบจากในเด็คคอลลง (RC) แล้วสับเด็คและในช่วงจบเทิร์นนั้นนำยูนิตที่ถูกคอลมาด้วยเท็คนี้ไปไว้ใต้เด็ค.
 
 
Stealth Dragon, Runestar R
 
Murakumo / Abyss Dragon / Dragon Empire
 
-
 
[AUTO](RC) GB1 :[CB (1)] เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดและได้รับบูสต์เราสมารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำ "Stealth Dragon, Runestar" จากในเด็ค 1 ใบคอลลง (RC) และสับเด็คแล้วในช่วงจบเทิร์นนำยูนิตที่ถูกเรียกมาจากเท็คนี้ขึ้นมือ.
 
 
Stealth Rogue of the Flowered Hat, Fujino R
 
Murakumo / Demon / Dragon Empire
 
-
 
[AUTO](RC):เมื่อมี "Stealth Rogue of the Flowered Hat, Fujino" ใบอื่นคอลลง (RC) ในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000 และ "[AUTO](RC):เมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดเลือกดาเมจเรา 1 ใบและหงายใบที่เลือก.".
 
 
Gateway Stealth Rogue, Ataka R
 
Murakumo / Demon / Dragon Empire
 
-
 
[AUTO]:[โชว์เกรด 3 บนมือ 1 ใบ] เมื่อคอลยูนิตนี้ลง (RC) จากบนมือเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำ "Yasuie" เกรด 3 จากในเด็ค 1 ใบขึ้นมือและเลือกการ์ดบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก.
 
[CONT](Hand):เมื่อเราจะจ่ายค่าคอสเพื่อสไตร์ดการ์ดใบนี้จะได้รับ Grade+2.
 
 
Cradle of the Stars, Stellar Maker R
 
Link Joker / Cyberoid / Star Gate
 
-
 
[AUTO](VC) GB1 :เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดเลือกการ์ดล็อค 2 ใบอันล็อคการ์ดใบที่เลือกในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+3000/[Critical]+1.
 
[AUTO]:[CB (1) & SB (1)] เมื่อยูนิตนี้ลง (VC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกเรียร์แถวหลังของฝ่ายตรงข้าม 1 ใบและล็อคการ์ดใบที่เลือก
 
 
Lady Battler of the Gravity Well R
 
Link Joker / Cyberoid / Star Gate
 
-
 
[ACT](RC) 1/Turn GB1 :[เลือกเรียร์การ์ดใบอื่นของเรา 1 ใบและล็อคการ์ดใบที่เลือก] ในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+4000.
 
 
Destiny Dealer R
 
Link Joker / Cyber Beast / Star Gate
 
-
 
[AUTO]: [โชว์เกรด 3 บนมือ 1 ใบ] เมื่อคอลยูนิตนี้ลง (RC) จากบนมือเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำ "Messiah" เกรด 3 จากในเด็ค 1 ใบขึ้นมือและเลือกการ์ดบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก.
 
[CONT](Hand):เมื่อเราจะจ่ายค่าคอสเพื่อสไตร์ดการ์ดใบนี้จะได้รับ Grade+2. 
 
 
Love Tempest, Kisskill Lira R
 
Dark Irregulars / Succubus / Dark Zone
 
-
 
Stride
 
[AUTO](VC):เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดฮิต SC (2) และถ้าเรามีโซล 6 ใบหรือมากกว่าจั่วการ์ด 1 ใบ.
 
 
Psychic of Storm, Rigil R
 
Dark Irregulars / Human / Star Gate
 
-
 
[ACT](VC): Legion20000 "Psychic of Dust, Izaya".
 
[AUTO](VC):[CB (2)] เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดถ้ายูนิตนี้ Legion อยู่ถ้าเรามีโซล 10 ใบหรือมากกว่าเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำรีไทร์เรียร์การ์ดของฝ่ายตรงข้าม 2 ใบและถ้าเรามีโซล 15 ใบหรือมากกว่ารีไทร์เรียร์การ์ดของฝ่ายตรงข้ามอีก 1 ใบ.
 
[ACT](VC) 1/Turn :[SB (1) - ยูนิตที่มีชื่อเดียวกันกับยูนิตในช่อง (VC)] SC (5).
 
 
Sweet Predator R
 
Dark Irregulars / Elf / Dark Zone
 
-
 
[AUTO](VC/RC) GB1 :ในเมนเฟสของเราเมื่อมีการ์ดของเราเข้าโซลในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+3000.
 
 
Flirtatious Succubus R
 
Dark Irregulars / Succubus / Dark Zone
 
-
 
[AUTO]:เมื่อยูนิตนี้ลง (VC) หรือ (RC) ถ้าเรามีแวนการ์ดเป็น "Dark Irregulars" SC (1).
 
 
Succubus of Pure Love R
 
Dark Irregulars / Succubus / Dark Zone
 
-
 
[AUTO]: [โชว์เกรด 3 บนมือ 1 ใบ] เมื่อคอลยูนิตนี้ลง (RC) จากบนมือเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำ "Scharhrot" เกรด 3 จากในเด็ค 1 ใบขึ้นมือและเลือกการ์ดบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก.
 
[CONT](Hand):เมื่อเราจะจ่ายค่าคอสเพื่อสไตร์ดการ์ดใบนี้จะได้รับ Grade+2. 
 
 
Earth Elemental, Pokkur R
 
Cray Elemental / Elemental / -
 
[AUTO]:[SB (1)] เมื่อคอลยูนิตนี้ลง (RC) ถ้าเรามี "Cray Elemental" หงายหน้าอยู่เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกล็อคการ์ดของเรา 1 ใบและอันล็อคการ์ดใบที่เลือก.
 
[CONT]:การ์ดใบนี้ถือเป็นทุกแคลนและทุกเนชั่น.
 
 
 
Demon World Castle, Totwachter C
 
Shadow Paladin / Golem / United Sanctuary
 
-
 
[AUTO](VC) GB1 :[เลือกเรียร์การ์ดเกรด 1 ของเรา 1 ใบและรีไทร์การ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดเราสามารถจ่ายค่าคอสในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000/[Critical]+1.
 
[AUTO]:[CB (1) & SB (1)] เมื่อยูนิตนี้ลง (VC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำการ์ดเกรด 1 จากในเด็ค 1 ใบคอลลง (RC) และสับเด็ค.
 
 
Fair Knight, Gwawl C
 
Shadow Paladin / Human / United Sanctuary
 
-
 
 
Knight of Diligence, Mazorlf C
 
Shadow Paladin / Human / United Sanctuary
 
-
 
 
Tempting Revenger, Finegas C
 
Shadow Paladin / Elf / United Sanctuary
 
-
 
[CONT]:แวนการ์ดของเราสามารถใช้เท็ค LB4 ได้แม้ดาเมจจะเท่ากับ 3 หรือต่ำกว่า.
 
 
Night Sky Eagle C
 
Shadow Paladin / High Beast / United Sanctuary
 
-
 
[AUTO] GB1 :เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) ในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+4000.
 
 
Blitz Knight, Bolfri C
 
Shadow Paladin / Human / United Sanctuary
 
-
 
[AUTO](RC) GB1 :เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+3000.
 
 
Demon World Castle, Streitenturm C
 
Shadow Paladin / Golem / United Sanctuary
 
-
 
[AUTO]:[CB (1)] เมื่อยูนิตนี้ลง (VC) หรือ (RC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำท็อปเด็คไปวางใว้ในดาเมจ 1 ใบและในช่วงจบเทิร์นนั้นนำดาเมจ 1 ใบกลับเข้าเด็คและสับเด็ค.
 
 
Promising Knight, David C
 
Shadow Paladin / Human / United Sanctuary
 
-
 
[AUTO]: Forerunner.
 
[AUTO](RC) GB1 :เมื่อเราจะทำการรีไทร์เรีย์การ์ดเป็นค่าคอสในการใช้งานเท็คของยูนิตเรายูนิตนี้จะถือเป็นยูนิต 2 ตัว.
 
 
Witch of Black Doves, Goewin C
 
Shadow Paladin / Elf / United Sanctuary
 
Critical
 
[CONT](RC):ในเทิร์นของเราถ้าเรามีแวนเป็น "Witch" และ Legion อยู่ยูฯิตนี้จะได้รับ "[ACT](RC):[นำยูนิตนี้ไปไว้บนเด็ค] ถ้าฝ่ายตรงข้ามมีเรียร์การ์ดเป็นเกรด 0 2 ใบหรือมากกว่าเลือกแวนการ์ดของเราฝ่ายตรงข้าม 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]-5000 แล้วสับเด็ค."
 
 
Cursed Eye Raven C
 
Shadow Paladin / High Beast / United Sanctuary
 
Stand
 
[ACT](RC) GB1 :[Rest ยูนิตนี้และนำไปไว้บนเด็ค] สับเด็คแล้วดูใบบนสุดของเด็คเรา 2 ใบแล้วนำการ์ดที่ดู 2 ใบคอลลง (RC) ที่ว่างอยู่ในสภาพ [Rest] ถ้าไม่สามารถคอลได้ให้นำไปไว้ใต้เด็คและในช่วงจบเทิร์นรีไทร์ยูนิตที่คอลมาด้วยเท็คนี้.