คำแปล Raging Clash of the Blade Fangs

posted on 11 Dec 2016 19:37 by hok2322541

Knight of Dedication, Jeanne PR

Royal Paladin / Human / United Sanctuary

-

[CONT](RC) Brave :ถ้าเรามีแวนเป็น "Altmile" ยูนิตนี้สามารถ Intercept จากแถวหลังได้.

[AUTO] GB1 Brave :เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) ถ้าเรามีแวนเป็น "Altmile" ในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000 และในช่วงจบเทิร์นนี้เลือกช่อง (RC) ที่ว่างอยู่ของเรา 1 ช่องย้ายยูนิตนี้ไปไว้ในช่องที่เราเลือก. (สามารถย้ายยูนิตนี้ได้ก็ต่อเมื่อยูนิตนี้ยังอยู่ใน (RC))

Dragwizard, Uscias PR

Shadow Paladin / Elf / United Sanctuary

-

[ACT](RC) 1/Turn Ritual 3 :[CB (1)] ถ้าเรามีแวนเป็น "Luard" เลือกการ์ดเกรด 1 ในดร็อปของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power] เพิ่มขึ้นตาม [Power] ของการ์ดใบที่เลือกแล้วเราสามารถนำการ์ดใบนั้นไปไว้ใต้เด็คได้.

[AUTO](RC) GB1 :[เลือกเรียร์ของเรา 1 ใบรีไทร์การ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำจั่วการ์ด 1 ใบ.

Knight of Spring's Sun, Conanus PR

Gold Paladin / Human / United Sanctuary

-

[CONT](RC) GB1 Unite :ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+1000 ตามจำนวนยูนิตของเราที่มีเท็ค "Unite".

Impulse Dragon, Charging Pachycephalo PR

Tachikaze / Dinodragon / Dragon Empire

-

[AUTO](VC/RC): Engorge

[CONT](RC):ถ้ายูนิตนี้อยู่ในสถานะ "Engorge" ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000.

[AUTO]:[SB (1)] เมื่อยูนิตนี้ถูกรีไทร์จาก (RC) โดยเป็นการจ่ายคค่าคอสเพื่อใช้เท็คของยูนิต "Gaia" ของเราเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำจั่วการ์ด 1 ใบ.

Stealth Rogue of Concealment, Tanba PR

Murakumo / Demon / Dragon Empire

-

Shadowstitch - [AUTO](RC):[เลือกนอมอลยูนิตในดร็อปของเรา 1 ใบนำการ์ดใบที่เลือกไปไว้ใตเด็ค] ในช่วงจบแบทเทิ้ลที่ยูนิตของเราโจมตีแวนถ้าการโจมตีนั้นโจมตีไม่ฮิตเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+3000.

Extreme Battler, Sever-temper PR

Nova Grappler / Battleroid / Star Gate

-

Rush - [AUTO](RC) GB2 :เมื่อยูนิตนี้ Stand โดยเท็คการ์ดของเราถ้าเรามีแวนเป็น "Victor" ในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000.

[AUTO](RC) GB1 :เมื่อเราไดร์ฟเช็คได้การ์ดเกรด 3 เลือกเรียร์ของฝ่ายตรงข้าม 1 ใบที่มี [Power] เท่ากับหรือต่ำกว่า [Power] ของยูนิตนี้รีไทร์การ์ดใบที่เลือก.

 

Sprinkling Water Maiden, Starsha PR

Neo Nectar / Bioroid / Zoo

-

Bloom - [AUTO](RC):[SB (1) & Rest ยูนิตนี้] เมื่อมียูนิตใบอื่นที่มีชื่อเดียวกันกับยูนิตนี้ลง (RC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำ CC (1) และเลือกยูนิตของเรามากสุด 2 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+4000.

[CONT](RC แถวหน้า) GB1 :ถ้าเรามีแวนเป็น "Ranunculus" ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000.

Draganger, Ogma GR/SGR

Shadow Paladin / Elf / United Sanctuary

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn Ritual 5 :[CB (1) & SB (1) & เลือกการ์ดคว่ำหน้าใน G-Zone ของเรา 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เลือกเรียร์เกรด 1 ของเรามากสุด 5 ใบรีไทร์การ์ดใบที่เลือกฝ่ายตรงข้ามเลือกการ์ดบนมือหรือเรียร์ของตนตามจำนวนเรียร์ที่เรารีไทร์ไปนำการ์ดเหล่านั้นไปไว้ที่ดร็อปโซนถ้ามีเรียร์ของทั้ง 2 ฝ่ายลงดร็อปด้วยเท็คนี้ 3 ใบหรือมากกว่าเราจั่วการ์ด 1 ใบ.

 

Favorite Champ, Victor GR/SGR

Nova Grappler / Battleroid / Star Gate

-

Stride

[AUTO](VC) GB2 :[CB (2) & เลือกการ์ดบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] ในช่วงจบแบทเทิ้ลที่ยูนิตนี้โจมตีเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกเรียร์ของเรามากสุดตามจำนวนการ์ดที่หงายหน้าอยู่ใน G-Zone ของเรา Stand การ์ดใบที่เลือกถ้า Stand 3 ใบหรือมากกว่าเลือกมือของเรา 3 ใบเราสามารถทิ้งการ์ดใบที่เลือกได้ถ้าทำ CC (1) และ Stand ยูนิตนี้ในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ Drive-2.

Holy Dragon, Luminous Hope Dragon RRR/SP

Royal Paladin / Cosmo Dragon / United Sanctuary

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn :[เลือกการ์ดคว่ำหน้าใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+10000 และเรียร์ของเราทุกใบที่มีเท็ค "Brave" จะได้รับ [Power]+1000 ตามจำนวน "Holy Dragon, Luminous Hope Dragon" ที่หงายหน้าอยู่ใน G-Zone ของเรา.

[AUTO](VC) Brave :เมื่อยูนิตนี้โจมตีถ้าเรามีการ์ดที่มีเท็ค "Brave" หงายหน้าอยู่ใน G-Zone 2 ใบหรือมากกว่าเลือกการ์ดเกรด 2 จากในเด็คมากสุด 1 ใบคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC) และถ้าเรามีหงายหน้าอยู่ 3 ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้จะได้รับ [Critical]+1 และสับเด็ค.

Golden Knight of Gleaming Fang, Garmore RRR/SP

Gold Paladin / Human / United Sanctuary

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn GB2 :[เลือกการ์ดในดร็อป 1 ใบนำการ์ดใบที่เลือกไปไว้ใต้เด็ค] เปิดท็อป 6 ใบแล้วเลือกยูนิตของเราตามจำนวน "High Beast" จากที่เปิดในเทิร์นนี้ยูนิตที่เลือกจะได้รับ [Power]+4000 และถ้าเราเลือก 4 ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้จะได้รับ [Critical]+1 แล้วสับเด็ค.

[ACT](VC):[CB (1) & SB (1)] ถ้าเรามี "Garmore" เป็นฮาร์ทดูท็อป 3 ใบแล้วนำจากที่ดู 1 ใบคอลลง (RC).

[CONT]:ยูนิตนี้ถือว่าเป็น "Royal Paladin" ด้วย.

Holy Sword of Heavenly Law, Gurguit RRR/SP

Gold Paladin / Human / United Sanctuary

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn :[CB (1) & เลือก "Holy Sword of Heavenly Law, Gurguit" ที่คว่ำหน้าอยู่ใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก & เลือกการ์ดบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] ในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ "[AUTO](VC) Unite :เมื่อยูนิตนี้โจมตีดูท็อป 7 ใบแล้วนำจากที่ดู 1 ใบคอลลง (RC) และสับเด็ค." และ "[CONT](VC):ยูนิตทุกใบของเราจะได้รับ [Power]+2000 ตามจำนวน "Gurguit" ที่หงายหน้าอยู่ใน G-Zone.".

Golden Holy Sword, Gurguit RRR/SP

Gold Paladin / Human / United Sanctuary

-

[CONT](VC) GB2 Unite :เรียร์ทุกใบของเราจะได้รับ "Intercept" และ "[CONT](RC):ในแบทเทิ้ลที่แวนของเราถูกโจมตียูนิตนี้สามารถ Intercept จากแถวหลังได้.".

[AUTO](VC):[CB (1) & SB (1)] ในเทิร์นของเราเมื่อเรา Stride G-Unit เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำดูท็อป 4 ใบแล้วนำจากที่ดู 1 ใบคอลลง (RC) และสับเด็คและถ้ายูนิตใบที่คอลมีเท็ค "Unite" นำการ์ดจากท็อป 1 ใบคอลลง (RC) ในสภาพ Rest.

Great Emperor Dragon, Gaia Dynast RRR/SP

Tachikaze / Dinodragon / Dragon Empire

-

Stride

[AUTO](VC): Engorge

[AUTO](VC) GB3 :เมื่อยูนิตนี้รีไทร์เรียร์ของเราเราสามารถจ่าย CB (1) ได้ถ้าทำคอลการ์ดใบนั้นลง (RC) และในเทิร์นนี้ยูนิตใบนั้นและยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+3000.

[AUTO](VC):[เลือก "Great Emperor Dragon, Gaia Dynast" ที่คว่ำหน้าอยู่ใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้เข้าสู่สถานะ "Engorge" เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกเรียร์ของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้รีไทร์เรียร์การ์ดทุกใบที่อยู่แถวเดียวกันกับยูนิตใบที่เลือกและ CC (1).

Rogue Deity of the Third Realm, Yasuie Gouma RRR/SP

Murakumo / Demon / Dragon Empire

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn :[เลือก "Rogue Deity of the Third Realm, Yasuie Gouma" ที่คว่ำหน้าอยู่ใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เลือกการ์ด "Yasuie" ที่หงายหน้าอยู่ใน G-Zone ของเรามากสุด 2 ใบคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC) โดยไม่ซ้ำช่องกัน. (ในช่วงจบเทิร์นนำ G-Unit ที่อยู่ในทุกใบกลับไปวางไว้ที่ G-Zone ในสภาพหงายหน้า เราจะนำ G-Unit กลับ G-Zone ก็ต่อเมื่อยูนิตนั้นออกจาก (RC) หรือถูกทำให้คว่ำหน้า)

Shadowstitch - [AUTO](VC):ในช่วงจบแบทเทิ้ลที่ยูนิตของเราโจมตีแวนถ้าในแบทเทิ้ลนั้นโจมตีไม่ฮิตจั่วการ์ด 1 ใบแล้วเลือกมือ 1 ใบนำการ์ดใบที่เลือกไปไว้ใต้เด็ค.

Exxcessive Battler, Victor RRR/SP

Nova Grappler / Battleroid / Star Gate

-

Rush - [AUTO](VC/RC) GB2 :เมื่อยูนิตนี้ Stand โดยเท็คการ์ดของเราในเทิร์นนี้ยูนิตแถวหน้าทั้งหมดของเราจะได้รับ [Power]+2000.

[AUTO](VC):ในเทิร์นของเราเมื่อเรา Stride G-Unit เลือกแวนของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตนั้นจะได้รับ [AUTO](VC) 1/Turn :[SB (1)] เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกเรียร์ที่มีเท็ค "Rush" ของเรา 1 ใบแล้ว Stand เรียร์ที่อยู่แถวเดียวกันกับการ์ดใบที่เลือกทุกใบ.

Governing Flower Princess, Selfina RRR/SP

Neo Nectar / Bioroid / Zoo

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn :[CB (1) & เลือกการ์ดที่คว่ำหน้าอยู่ใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เลือกเรียร์ของเราตามจำนวนการ์ดที่หงายหน้าอยู่ใน G-Zone ในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+2000 และนำการ์ดที่มีชื่อเหมือนกันกับยูนิตใบที่เลือกมากสุดตามจำนวน "Governing Flower Princess, Selfina" ที่หงายหน้าอยู่ใน G-Zone คอลลง (RC) ที่ว่างอยู่และสับเด็คแล้วถ้าเราคอล 2 ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้จะได้รับ [Critical]+1.

Belial Owl RR

Shadow Paladin / High Beast / United Sanctuary

Critical

[AUTO](Drop Zone) GB1 Ritual 3 :ในช่วงจบเทิร์นของเราถ้าเรามีแวนเป็น "Luard" เราสามารถนำยูนิตนี้ไปไว้ใต้เด็คได้.

[AUTO]:เมื่อยูนิตนี้ถูกรีไทร์จาก (RC) โดยที่จ่ายเป็นค่าคอสเพื่อใช้เท็คของการ์ดของเราถ้าเรามีแวนเป็น "Luard" จั่วการ์ด 1 ใบ.

Knight of Daylight, Kinarius RR

Gold Paladin / Human / United Sanctuary

-

[CONT](RC) Unite :ถ้าเรามีแวนเป็น "Gurguit" ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+4000.

[AUTO] GB1 :[เลือกการ์ดบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำดูท็อป 3 ใบแล้วนำจากที่ดู 1 ใบคอลลง (RC) และนำที่เหลือไปไว้ใต้เด็คโดยสามารถเรียงได้.

Holy Mage, Alessia RR/SP

Gold Paladin / Elf / United Sanctuary

-

[CONT]: Sentinel

[AUTO]:[เลือกการ์ดบนมือของเรา 1 ใบ] เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกแวนที่กำลังถูกโจมตีอยู่ของเรา 1 ใบในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนั้นจะไม่สามารถถูกโจมตีฮิตได้.

[AUTO] Unite :[เลือกเรียร์ของเรา 1 ใบนำการ์ดใบที่เลือกไปไว้ใต้เด็ค] เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Shield]+15000.

Absolute Authority Giant Wall, Blockade Ganga RR

Tachikaze / Dinodragon / Dragon Empire

-

G-Guardian

[AUTO]:[เลือกเรียร์ของเรา 1 ใบรีไทร์การ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Shield]+10000 แล้วเลือกเรียร์ของเรามากสุด 2 ใบในเทิร์นนี้ยยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ "[AUTO]:เมื่อยูนิตนี้ถูกรีไทร์นำการ์ดใบนี้ขึ้นมือ.".

Frenzy Emperor Dragon, Gaia Death Parade RR/SP

Tachikaze / Dinodragon / Dragon Empire

-

[AUTO](VC/RC): Engorge

[CONT](VC/RC) GB2 :ถ้ายูนิตนี้อยู่ในสถานะ "Engorge" ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000 แล้วถ้ายูนิตนี้เป็นแวนยูนิตนี้จะได้รับ [Critical]+1.

[AUTO](VC):ในเทิร์นของเราเมื่อเรา Stride G-Unit เลือกแวนที่มีเท็ค "Engorge" ของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ "[AUTO](VC):[CB (1)] เมื่อยูนิตนี้เข้าสู่สถานะ "Engorge" เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำจั่วการ์ด 1 ใบ.".

Baking Flame Dragon, Gigant Flame RR

Tachikaze / Dinodragon / Dragon Empire

-

[AUTO](VC/RC): Engorge

[CONT](VC/RC):ถ้าเราไม่มีแวน "Gaia" หรือยูนิตใบอื่นที่มีเท็ค "Engorge" ใบอื่นอยู่ยูนิตนี้ไม่สามารถโจมตีแวนได้.

[CONT](RC) GB1 :ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000 ต่อจำนวนยูนิตใบอื่นของเราที่มีเท็ค "Engorge".

Ambush Demon Stealth Dragon, Hyakki Zora Asogi RR

Murakumo / Abyss Dragon / Dragon Empire

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn GB2 :[CB (1) & SB (1) & เลือกการ์ดบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] เลือกการ์ด "Hyakki" จากในเด็คมากสุด 5 ใบคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC) โดยไม่ซ้ำช่องกันและสับเด็คและในเทิร์นนี้ยูนิตเหล่านั้นจะได้รับ "[CONT](RC) GB3 :ยูนิตนี้สามารถโจมตีจากแถวหลังได้." แล้วในช่วงจบเทิร์นนี้นำยูนิตเหล่านั้นไปไว้ใต้เด็คโดยสามารถเรียงได้.

Stealth Rogue of the Trial, Yasuie RR/SP

Murakumo / Demon / Dragon Empire

-

Shadowstitch - [AUTO](VC/RC):ในช่วงจบแบทเทิ้ลที่ยูนิตนี้โจมตีแวนถ้าในแบทเทิ้ลนั้นโจมตีไม่ฮิตจั่วการ์ด 1 ใบแล้วเลือกการ์ดบนมือ 1 ใบนำการ์ดใบที่เลือกไปไว้ใต้เด็ค.

[AUTO](VC):[CB (1)] ในเทิร์นของเราเมื่อเราทำการ Stride G-Unit เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกยูนิตของเรา 1 ใบแล้วนำการ์ดที่มีชื่อเหมือนกันกับยูนิตใบที่เลือกจากในเด็คมากสุด 1 ใบคอลลง (RC) และสับเด็คและในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่คอลมาจะได้รับ "Shadowstitch - [AUTO](RC):ในช่วงจบแบทเทิ้ลที่ยูนิตนี้โจมตีแวนถ้าในแบทเทิ้ลนั้นโจมตีไม่ฮิตนำยูนิตนี้ขึ้นมือ.".

Stealth Rogue of Envy, Ikyuu RR

Murakumo / Demon / Dragon Empire

-

Shadowstitch - [AUTO](RC) GB1 :ในช่วงจบแบทเทิ้ลที่ยูนิตนี้โจมตีแวนถ้าในแบทเทิ้ลนั้นโจมตีไม่ฮิตเลือกยูนิตของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+2000 และ "[CONT](RC):ยูนิตนี้สามารถโจมตีจากแถวหลังได้.".

[AUTO]:เมื่อคอลยูนิตนี้ลง (RC) ในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000 ตามจำนวนยูนิต "Yasuie" ของเรา.

Sonne Blaukluger RR

Nova Grappler / Battleroid / Star Gate

-

Stride

[AUTO](VC):[CB (1)] เมื่อยูนิตนี้โจมตีถ้าเรามีฮาร์ทเป็น "Blau" เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำการ์ด "Blau" เกรด 3 จากในเด็คมากสุด 1 ใบขั้นมือแล้วสับเด็คและในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ "[AUTO](VC) LB5 :[เลือกการ์ดบนมือ 3 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] ในช่วงจบแบทเทิ้ลเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำยูนิตนี้กลับ G-Zone ในสภาพหงายหน้าแล้วเลือกการ์ดเกรด 3 จากบนมือ 1 ใบเราสามารถไรด์การ์ดใบที่เลือกในสภาพ Stand ได้.".

Meteokaiser, Unior RR/SP

Nova Grappler / Battleroid / Star Gate

-

G-Guardian

[AUTO]:เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) ถ้าในดาเมจของเราเรามีไม่มีการ์ดหงายหน้าอยู่เลย CC (2) และในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Shield]+5000.

[AUTO]:เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) ถ้าเราไม่มีการ์ดในโซลอยู่เลย SC (2) และในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Shield]+5000.

Vollmond Blaukluger RR

Nova Grappler / Battleroid / Star Gate

-

[AUTO] LB4 :[CB (1)] เมื่อยูนิต "Blau" ไรด์ทับยูนิตนี้เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกแวนของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+10000 และ "[AUTO](VC):เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนถ้าเรามีเรียร์ที่ Stand อยู่ 3 ใบหรือมากกว่าในแบทเทิ้ลนี้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถคอลการ์ดที่มีเท็ค "Sentinel" จากบนมือลง (GC) ได้.".

[AUTO](VC):[SB (1) - "Blau"] เมื่อยูนิต "Blau" ของเราโจมตีฮิตแวนเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำ CC (1).

Holy Dragon, Attract Rune Dragon R

Royal Paladin / Cosmo Dragon / United Sanctuary

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn Brave :[CB (1)] นำการ์ดเกรด 2 ที่มีเท็ค "Brave" จากในเด็คมากสุด 1 ใบคอลลง (RC).

Knight of Encouragement, Harbon R

Royal Paladin / Human / United Sanctuary

-

[AUTO](RC) GB1 :[SB (1) & รีไทร์ยูนิตนี้] เมื่อยูนิตเกรด 2 ที่มีเท็ค "Brave" ถูกรีไทร์จาก (RC) หรือ (GC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำการ์ดใบนั้นขึ้นมือ.

Dark Dragon, Animus Pile Dragon R

Shadow Paladin / Abyss Dragon / United Sanctuary

-

Stride

[CONT](VC) Ritual 3 :ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000 ตามจำนวนการ์ดเกรด 1 ในดร็อปของเรา.

Evil Refuser Dragon R

Shadow Paladin / Abyss Dragon / United Sanctuary

-

[CONT]: Sentinel

[AUTO]:[CB (1)] ในแบทเทิ้ลที่แวนของเราถูกโจมตีเมื่อยูนิตนี้ลง (GC) จากมือเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำคอลท็อป 5 ใบลง (GC).

[CONT](GC) GB1 Ritual 3 :ยูนิตนี้จะได้รับ [Shield]+10000.

Golden Dragon, Build Peak Dragon R

Gold Paladin / Cosmo Dragon / United Sanctuary

-

Stride

[AUTO] Unite :เมื่อยูนิตนี้ลงเข้า G-Zone จาก (VC) CC (1)/SC (1).

[CONT](VC):ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+3000 ตามจำนวนเรียร์ของเรา.

Knight of Teaching, Judon R

Gold Paladin / Human / United Sanctuary

-

[AUTO](VC/RC) GB1 Unite :[CB (1)] เมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำดูท็อป 4 ใบแล้วนำจากที่ดู 1 ใบคอลลง (RC) และสับเด็คและในเทิร์นนี้ยูนิตนั้นจะได้รับ [Power]+3000.

Super Ancient Dragon, Burn Geryon R

Tachikaze / Dinodragon / Dragon Empire

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn :[CB (1)] เลือกเรียร์ "Ancient Dragon" ของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ "[AUTO]:เมื่อยูนิตนี้ถูกรีไทร์จาก (RC) นำการ์ดใบนี้ขึ้นมือแทน.".

[AUTO](VC):[เลือกเรียร์ "Ancient Dragon" ของเรา 1 ใบรีไทร์การ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้โจมตีเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+10000.

Destruction Tyrant, Full Bladerex R

Tachikaze / Dinodragon / Dragon Empire

-

Stride

[AUTO](VC):[SB (1) & เลือกเรียร์ของเรา 1 ใบรีไทร์การ์ดใบที่เลือก] ในช่วงจบแบทเทิ้ลที่ยูนิตนี้โจมตีแวนถ้าเรามีฮาร์ทเป็น "Rex" เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกการ์ดในไบน์โซน 1 ใบคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC) และในเทิร์นนี้ยูนิตใบนั้นจะได้รับ [Power]+4000.

Savage Sorcerer R

Tachikaze / Human / Dragon Empire

-

[AUTO](RC):[รีไทร์ยูนิตนี้] ในช่วงเริ่มไรด์เฟสของเราเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำในเทิร์นนี้เราสามารถ Stride ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าคอสในการ Stride.

Savage Mystique R

Tachikaze / Human / Dragon Empire

-

[AUTO](RC) 1/Turn GB1 :เมื่อเรียร์ใบอื่นของเราถูกรีไทร์โดยเท็คการ์ดของเราเราสามารถไบน์การ์ดใบที่ในสภาพหงายหน้าแทนได้. (ในแต่ละเทิร์นสามารถใช้เท็คนี้ได้แค่ 1 ครั้งเท่านั้น)

[AUTO](RC) GB1 :[นำยูนิตนี้เข้าโซล] ในช่วงกาดสเต็ปของแบทเทิ้ลที่แวนของเราถูกโจมตีเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกการ์ดในไบน์ของเรา 1 ใบคอลการ์ดใบที่เลือกลง (GC).

Covert Demonic Dragon, Hyakki Zora R

Murakumo / Abyss Dragon / Dragon Empire

-

[CONT](RC/Deck):การ์ดใบนี้จะถือว่าเป็น "Covert Demonic Dragon, Hyakki Vogue "Reverse" ด้วย.".

*errata*

[AUTO]:[SB (2)] เมื่อยูนิตนี้ลง (VC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำ "Covert Demonic Dragon, Hyakki Vogue "Reverse"" จากในเด็คมากสุุด 1 ใบมาไรด์ในสภาพ Stand แล้วสับเด็คและถ้าไรด์ CC (1).

Stealth Dragon, Fudoublast R

Murakumo / Abyss Dragon / Dragon Empire

-

[CONT](VC/RC):ถ้าไม่มียูนิตใบอื่นที่มีชื่อเดียวกันกับยูนิตนี้อยู่ยูนิตนี้ไม่สามารถโจมตีแวนได้.

[ACT](VC) 1/Turn :[CB (1) & เลือกการ์ดบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] เลือก "Stealth Dragon, Fudoublast" จากในเด็คมากสุด 1 ใบคอลลง (RC) และสับเด็คและในช่วงจบเทิร์นนี้นำยูนิตที่คอลมาด้วยเท็คนี้ไปไว้ใต้เด็ค.

 

Stealth Rogue of Compression, Sarashinahime R

Murakumo / Ghost / Dragon Empire

-

Shadowstitch - [AUTO](RC):ในช่วงจบแบทเทิ้ลที่ยูนิตนี้ถูกบูสต์และโจมตีแวนถ้าการโจมตีนั้นไม่ฮิต SC (1).

[AUTO] GB1 :เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) เลือกยูนิตใบอื่นของเราที่ Stand อยู่ 1 ใบในเทิร์นนี้เราสามารถทำให้ยูนิตนั้นมี [Power]-5000 ได้ถ้าทำในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000.

Loveholic Stealth Rogue, Tamanoi R

Murakumo / Demon / Dragon Empire

-

[CONT]: Sentinel

[AUTO]:[CB (1) & SB (1)] เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) จากมือเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำท็อป 5 ใบคอลลง (GC) และถ้าเราคอลยูนิตที่มีเท็ค "Shadowstitch" ในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Shield]+5000.

[CONT](GC):การเดี้ยนเกรด 3 หรือต่ำกว่าใบอื่นของเราทั้งหมดจะได้รับ "[AUTO]:เมื่อยูนิตนี้ถูกรีไทร์จาก (GC) เราสามารถนำการ์ดใบนี้ไปไว้ใต้เด็คได้.".

Giant Star of Zenith, Moai the Supreme R

Nova Grappler / Alien / Star Gate

-

Stride

[AUTO](VC):เมื่อเราไดร์ฟเช็คได้การ์ดเกรด 3 เลือกเรียร์ของเรา 1 ใบ Stand การ์ดใบที่เลือกและในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000.

Uranus Blaukluger R

Nova Grappler / Battleroid / Star Gate

-

[AUTO](RC):เมื่อเรานำยูนิต "Blau" ไรด์หรือ Stride ทับยูนิตเกรด 3 บนช่อง (VC) ในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000 และได้รับ "[AUTO](RC) 1/Turn :[CB (1)] เมื่อแวนของเราโจมตีฮิตแวนเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำ Stand ยูนิตนี้.".

Bare Knuckle Ernest R

Nova Grappler / Human / Star Gate

-

[ACT](RC) GB1 :[รีไทร์ยูนิตนี้] เลือกเรียร์ของเรา 1 ใบ Stand การ์ดใบที่เลือก.

[AUTO]:[SB (1) & Rest ยูนิตนี้ & เลือกเรียร์ใบอื่นของเรา 1 ใบ Rest การ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำจั่วการ์ด 1 ใบ.

Extreme Battler, Banget R

Nova Grappler / Battleroid / Star Gate

-

Rush - [AUTO](RC):เมื่อยูนิตนี้ Stand โดยเท็คการ์ดของเราถ้าเรามีแวนเป็น "Victor" ในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ "[AUTO](RC):[นำยูนิตนี้เข้าโซล] ในแบทเทิ้ลที่ยูนิตนี้โจมตีหรือบูสต์แล้วในแบทเทิ้ลนั้นโจมตีฮิตแวนเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกเรียร์ที่มีเท็ค "Rush" ใบอื่นของเรา 1 ใบ Stand ยูนิตใบที่เลือก.".

Defending Goddess R

Nova Grappler / Alien / Star Gate

-

[CONT]: Sentinel

[AUTO]:[CB (1)] ในแบทเทิ้ลที่แวนของเราถูกโจมตีเมื่อยูนิตนี้ลง (GC) จากมือเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำท็อป 5 ใบคอลลง (GC) และเลือกการ์เดี้ยนที่มีเท็ค "Rush" 1 ใบในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนั้นจะได้รับ [Shield]+10000.

Sacred Tree Dragon, Resonate Dragon R

Neo Nectar / Forest Dragon / Zoo

-

Stride

Bloom - [AUTO](VC):เมื่อมียูนิตใบอื่นที่มีชื่อเดียวกันกับยูนิตนี้ลง (RC) ในเทิร์นนี้ยูนิตนี้และยูนิตนั้นจะได้รับ [Power]+8000.

Charm Maiden, Nicola R

Neo Nectar / Bioroid / Zoo

-

Bloom - [AUTO](RC/GC) GB1 :เมื่อมียูนิตใบอื่นที่มีชื่อเหมือนกันกับยูนิตนี้ลง (RC) หรือ (GC) เลือก "Charm Maiden, Nicola" ที่อยู่ใน (RC) หรือ (GC) ของเรามากสุด 2 ใบในเทิร์นนี้การ์ดใบที่เลือกทั้งหมดจะได้รับ [Power]+4000/[Shield]+5000.

Heat Elemental, Bowbo R

Cray Elemental / Elemental / -

[AUTO] GB1 :เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) จากมือถ้าเรามีดาเมจเท่ากับ 3 ใบหรือต่ำกว่า CC (1) / SC (1) และเลือกแวนของเรา 1 ใบยิง 1 ดาเมจใส่การ์ดใบที่เลือก. (ทริกเกอร์สามารถแสดงผลได้)

[CONT]:การ์ดใบนี้ถือเป็นทุกแคลนและมาจากทุกเนชั่น.

Knight of Crescent Moon, Gratia C

Royal Paladin / Human / United Sanctuary

-

[AUTO](VC) Brave :เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) จากเด็คในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000.

[AUTO] GB1 Brave :เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) ในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+3000.

Knight of Backwater, Remis C

Royal Paladin / Human / United Sanctuary

-

[CONT](RC) GB1 Brave :ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000.

[AUTO]:เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) ถ้าเรามีมือ 1 ใบหรือต่ำกว่าในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+4000.

Plusgal C

Royal Paladin / High Beast / United Sanctuary

-

[AUTO]: Forerunner

[ACT](RC):[นำยูนิตนี้เข้าโซล] เลือกยูนิตของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ "Boost".

Knight of Contest, Edern C

Shadow Paladin / Human / United Sanctuary

-

[AUTO](VC/RC) Ritual 3 :เมื่อเรียร์ของเราใบอื่นถูกรีไทร์ในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000.

[AUTO]:[เลือกเรียร์เกรด 1 ของเรา 1 ใบรีไทร์การ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (VC) หรือ (RC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำจั่วการ์ด 1 ใบ.

Knight of Selection, Fergus C

Shadow Paladin / Human / United Sanctuary

-

[AUTO]:[เลือกการ์ดเกรด 1 หรือต่ำกว่าบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำโชว์ท็อป 3 ใบแล้วเลือกการ์ดที่มีเกรดต่ำสุดจากที่โชว์ 1 ใบนำการ์ดใบที่เลือกขึ้นมือแล้วนำที่เหลือลงดร็อป.

Dragwizard, Midir C

Shadow Paladin / Elf / United Sanctuary

-

[ACT](RC) 1/Turn GB1 Ritual 3 :[CB (1)] ในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+1000 ตามจำนวนยูนิตที่มีเท็ค "Ritual" ของเรา.

[AUTO](RC):[SB (1) & รีไทร์ยูนิตนี้] ในช่วงเริ่มเมนของเราเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำ CC (1).

Knight of Rebellious Spirit, Aldan C

Shadow Paladin / Human / United Sanctuary

-

[AUTO]: Forerunner

[AUTO](RC) 1/Turn GB1 Ritual 3 :เมื่อเรียร์ใบอื่นของเราถูกรีไทร์ในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000.

Dragwizard, Siarl C

Shadow Paladin / Elf / United Sanctuary

Draw

 

Holy Mage, Rossa C

Gold Paladin / Elf / United Sanctuary

-

[ACT](RC) GB1 Unite :[CB (1)] เลือกยูนิตใบอื่นของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกและยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000.

Liberator, Stiletto Hawk C

Gold Paladin / High Beast / United Sanctuary

-

[AUTO] GB1 :เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) จากเท็คการ์ดของเราในเทิร์นนี้เราสามารถทำให้ยูนิตนี้ [Power]-2000 ได้ถ้าทำในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ "Boost".

Holy Mage, Maraine C

Gold Paladin / Elf / United Sanctuary

-

[CONT](RC/GC) GB1 Unite :ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000/[Shield]+5000.

Chasegal Liberator C

Gold Paladin / High Beast / United Sanctuary

-

[AUTO] GB1 :[SB (1)] เมื่อยูนิตนี้ถูกรีไทร์จาก (GC) ในเทิร์นนี้ถ้าไม่มีการ์ดเข้าดาเมจของเราเราสามารถจ่ายค่าคุอสถ้าทำจั่ว 1.

Banagal Liberator C

Gold Paladin / High Beast / United Sanctuary

-

[AUTO](RC):[CB (1) & SB (1)] เมื่อยูนิตของเราลง (RC) จากเด็คเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำในเทิร์นนี้ยูนิตนั้นจะได้รับ "Boost".

Sparkling Flash Glint Knight C

Gold Paladin / Human / United Sanctuary

Critical

Explorer of Good News C

Gold Paladin / Human / United Sanctuary

Draw

Sword Horned Dragon, Scatherex C

Tachikaze / Dinodragon / Dragon Empire

-

[AUTO](VC):[เลือกเรียร์ "Rex" ของเรา 1 ใบรีไทร์การ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำจั่วการ์ด 1 ใบและในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+3000.

[AUTO]:[เลือกการ์ดบนมือ 1 ใบไบน์การ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (VC) หรือ (RC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกเรียร์ "Rex" บอื่นของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกและยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000.

Savage Head C

Tachikaze / Human / Dragon Empire

-

[AUTO](VC/RC): Engorge

[AUTO](VC/RC) GB1 :เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+4000.

[CONT](VC/RC):เมื่อยูนิตนี้เข้าสู่สถานะ "Engorge" ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+3000.

Steel Bullet Dragon, Barragerex C

Tachikaze / Dinodragon / Dragon Empire

-

[AUTO](RC):[เลือกเรียร์ใบอื่นของเรา 1 ใบรีไทร์การ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนถ้าเรามีแวนเป็น "Rex" เกรด 3 หรือมากกว่าเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000 และในช่วงจบแบทเทิ้ลนี้ไบน์ยูนิตนี้ในสภาพหงายหน้า.

Ancient Dragon, Hilaeonpike C

Tachikaze / Dinodragon / Dragon Empire

-

[AUTO] GB1 :[SB (1) - "Ancient Dragon"] เมื่อยูนิตนี้ถูกรีไทร์จาก (RC) ถ้าเรามีแวนเป็น "Ancient Dragon" เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำคอลการ์ดใบนี้ลง (RC) และในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000.

Rusher Erasmo C

Tachikaze / High Beast / Dragon Empire

-

[AUTO](VC/RC): Engorge

[AUTO]:[SB (1)] เมื่อยูนิตนี้ที่อยู่ในสถานะ "Engorge" ถูกรีไทร์จาก (RC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำคอลการ์ดใบนี้ลง (RC) ที่ว่างอยู่.

[CONT](RC) GB1 :ยูนิตนี้จะได้รับ "Boost".

Evil Bullet Dragon, Raptrex C

Tachikaze / Dinodragon / Dragon Empire

-

[AUTO](Bind Zone):[เลือกเรียร์ของเรา 1 ใบรีไทร์การ์ดใบที่เลือก] เมื่อแวน "Rex" ของเราโจมตีเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำคอลการ์ดใบนี้ลง (RC) และในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000.

[AUTO]:เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) ถ้าเรามีแวนเป็น "Rex" เกรด 2 หรือมากกว่าในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000.

Fullfire Elk C

Tachikaze / High Beast / Dragon Empire

-

[AUTO]:เมื่อยูนิตนี้ถูกรีไทร์จาก (RC) เลือกยูนิตที่มีเท็ค "Engorge" ของเรา 1 ใบถ้ายูนิตนั้นไม่ได้อยู่ในสถานะ "Engorge" เราสามารถทำให้ยูนิตนั้นอยู่ในสถานะ "Engorge" ได้.

Savage Lancer C

Tachikaze / Human / Dragon Empire

-

[AUTO]:[SB (2)] เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำจั่ว 1.

Ancient Dragon, Pterakid C

Tachikaze / Dinodragon / Dragon Empire

-

[AUTO]: Forerunner

[AUTO]:[CB (1)] ในเทิร์นของเราเมื่อยูนิตนี้ถูกรีไทร์จากช่อง (RC) โดยเท็คการ์ด "Ancient Dragon" ของเราเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำดูท็อป 3 ใบแล้วนำ "Ancient Dragon" จากที่ดูมากสุด 1 ใบคอลลง (RC) ที่ว่างอยู่และนำการ์ดที่เหลือไปไว้ใต้เด็คโดยสามารถเรียงได้.

Rupture Dragon, Minirex C

Tachikaze / Dino Dragon / Dragon Empire

-

[AUTO]: Forerunner

[AUTO]:[CB (2)] เมื่อยูนิตนี้ถูกรีไทร์จาก (RC) โดยเท็คการ์ด "Rex" ของเราเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกช่อง (RC) ของเรา 1 ใบนำ "Rex" เกรด 1 หรือมากกว่าจากในเด็คมากสุด 2 ใบคอลลงในแถวของช่อง (RC) ที่เลือกไว้และสับเด็คและในช่วงจบเทิร์นนี้ไบน์ยูนิตที่คอลมาด้วยเท็คนี้ทุกใบในสภาพหงายหน้า.

Young Dragon, Dinobaby C

Tachikaze / Dinodragon / Dragon Empire

-

[AUTO]: Forerunner

[ACT](RC):[Rest ยูนิตนี้] เลือกเรียร์แถวหน้าใบอื่นของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+2000.

[ACT](RC) GB1 :[นำยูนิตนี้เข้าโซล] เลือกยูนิตของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+2000.

Savage Notice C

Tachikaze / Human / Dragon Empire

Draw

Aid Styraco C

Tachikaze / Dinodragon / Dragon Empire

Heal

Ancient Dragon, Dinodile C

Tachikaze / Dinodragon / Dragon Empire

Critical

[ACT](RC):[นำยูนิตนี้เข้าโซล] ถ้าเรามีแวนเป็น "Tachikaze" เลือกการ์ดในดาเมจโซน 1 ใบและหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก.

Louder Ammonite C

Tachikaze / High Beast / Dragon Empire

Stand

[AUTO] GB1 :[CB (1)] เมื่อยูนิตนี้ถูกรีไทร์จาก (RC) โดยเท็คการของเราเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำการ์ดใบนี้ขึ้นมือและถ้าการ์ดใบนี้ถูกรีไทร์โดยเท็ค "Engorge" CC (1).

Stealth Rogue of Tricks, Taemahime C

Murakumo / Demon / Dragon Empire

-

[AUTO](VC/RC) GB1 :เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+4000.

[CONT](VC/RC):ในเทิร์นของเราเมื่อมี "Stealth Rogue of Tricks, Taemahime" ใบอื่นอยู่ในช่อง (RC) ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000.

Stealth Fiend, Murder Lantern C

Murakumo / Ghost / Dragon Empire

-

[AUTO] GB1 :เมื่อยูนิตนี้ถูกรีไทร์จาก (RC) โดยเท็คการ์ดของเราในเทิร์นนี้เราสามาาถทำให้ยูนิตนี้ [Power]-2000 ได้ถ้าทำในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ "Boost".

Stealth Dragon, Katon Slayer C

Murakumo / Abyss Dragon / Dragon Empire

-

[AUTO](RC):เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนถ้าเรามีแวนเป็น "Hyakki" ในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000.

[AUTO](RC):[นำยูนิตนี้เข้าโซล & เลือกการ์ดในดร็อป 1 ใบนำการ์ดใบที่เลือกไปไว้ใต้เด็ค] เมื่อมียูนิต "Hyakki" ของเราลงแนวเดียวกันกับยูนิตนี้เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำ CC (1).

Stealth Rogue of Nirvana, Yaegaki C

Murakumo / Demon / Dragon Empire

-

[ACT](RC) 1/Turn :[CB (1) & SB (1)] เลือกยูนิตใบอื่นที่อยู่แถวเดียวกันกับยูนิตนี้ 1 ใบแล้วเลือกการ์ดที่มีชื่อเหมือนกันกับยูนิตใบที่เลือกจากในเด็คมากสุด 1 ใบคอลการ์ดใบที่เลือกจากในเด็คลง (RC) และสับเด็คและในช่วงจบเทิร์นนี้นำการ์ดที่ถูกคอลมาด้วยเท็คนี้และยูนิตนี้ไปไว้ใต้เด็คโดยสามารถเรียงได้.

Stealth Dragon, Senryou Raid C

Murakumo / Abyss Dragon / Dragon Empire

-

[AUTO](RC):[Rest ยูนิตนี้] ในช่วงจบเทิร์นของเราถ้าเรามีแวนเป็น "Hyakki" เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำจั่ว 1 และรีไทร์ยูนิตนี้.

[ACT](RC):[SB (1) & Rest ยูนิตนี้] เลือกยูนิตเกรด 3 หรือมากกว่าของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+5000.

Stealth Fiend, Watayuki C

Murakumo / Ghost / Dragon Empire

-

[CONT](RC) GB1 :เรียร์ใบอื่นของเราทุกใบที่อยู่แถวเดียวกันกับยูนิตนี้จะได้รับ "[CONT](RC):ยูนิตนี้จะไม่ถูกนำกลับเข้าเด็คโดยผลของการ์ด.".

Stealth Fiend, Umbredanuki C

Murakumo / Warbeast / Dragon Empire

-

[AUTO]:[SB (2)] เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำจั่ว 1.

Stealth Dragon, Hitodama Handler C

Murakumo / Abyss Dragon / Dragon Empire

-

[AUTO]: Forerunner

[AUTO](RC):[นำยูนิตนี้และ "Covert Demonic Dragon, Hyakki Vogue "Reverse"" ในช่อง (RC) ของเรา 1 ใบเข้าโซล] เมื่อแวนของเราโจมตีเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำ "Covert Demonic Dragon, Hyakki Vogue "Reverse"" จากในเด็คมากสุด 1 ใบคอลลง (RC) และสับเด็คและในเทิร์นนี้ยูนิตนั้นจะได้รับ [Power]+5000 และในช่วงจบเทิร์นนี้นำยูนิตนั้นไปไว้ใต้เด็ค.

Stealth Rogue of Sturdiness, Terukage C

Murakumo / Demon / Dragon Empire

-

[AUTO]: Forerunner

[CONT](RC):เรียร์ใบอื่นของเราทุกใบที่อยู่แถวเดียวกันกับยูนิตนี้จะได้รับ "[CONT](RC): Resist.".

[ACT](RC แถวกลาง) GB1 :[CB (1) & นำยูนิตนี้เข้าโซล] จั่ว 1.

Stealth Beast, Sting Wolf C

Murakumo / Warbeast / Dragon Empire

Critical

Stealth Rogue of Beauty, Agemaki C

Murakumo / Demon / Dragon Empire

Draw

Stealth Beast, Oyama Cat C

Murakumo / Warbeast / Dragon Empire

Heal

Stealth Fiend, Dart Spider C

Murakumo / Insect / Dragon Empire

Stand

[ACT](RC):[นำยูนิตนี้เข้าโซล] ถ้าเรามีแวนเป็น "Murakumo" เลือกการ์ดในดาเมจโซน 1 ใบและหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก.

Quad Gigas C

Nova Grappler / Alien / Star Gate

-

[AUTO](VC/RC) GB1 :เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+4000.

[AUTO](RC):[SB (1) & รีไทร์ยูนิตนี้] เมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกเรียร์ของเรา 1 ใบ Stand การ์ดใบที่เลือก.

 

Saturn Blaukluger C

Nova Grappler / Battleroid / Star Gate

-

[AUTO](RC):[เลือกการ์ดบนมือของเรา 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] เมื่อเราไดร์ฟเช็คได้การ์ด "Blau" เกรด 3 เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกแวนของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกและยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000.

Spart Centaur C

Nova Grappler / Warbeast / Star Gate

-

Rush - [AUTO](RC) GB1 :[SB (1) & เลือกเรียร์ใบอื่นที่อยู่แถวเดียวกันกับยูนิตนี้ 1 ใบนำการ์ดใบที่เลือกขึ้นมือ] เมื่อยูนิตนี้ Stand โดยเท็คการ์ดของเราเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000.

Magical Spinner C

Nova Grappler / Human / Star Gate

-

Rush - [AUTO](RC):เมื่อยูนิตนี้ Stand โดยเท็คการ์ดของเราในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ "[AUTO](RC):เมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนเลือกเรียร์ของฝ่ายตรงข้าม 1 ใบที่มี [Power] เท่ากับหรือมากกว่า [Power] ของยูนิตนี้รีไทร์การ์ดใบที่เลือก.".

Venus Blaukluger C

Nova Grappler / Battleroid / Star Gate

-

[AUTO](RC) 1/Turn GB1 :เมื่อเรียร์ใบอื่นของเรา Stand โดยเท็คแวน "Blau" ของเรา Stand ยูนิตนี้และในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+3000.

Neptune Blaukluger C

Nova Grappler / Battleroid / Star Gate

-

[CONT](Hand):ถ้าในโซลของเรามีการ์ด "Blau" เกรด 3 อยู่ ในช่วงจ่ายค่าคอสในการ Stride การ์ดใบนี้จะได้รับ Grade+2.

[AUTO]:เมื่อเราจ่ายค่าคอสในการ Stride โดยทิ้งการ์ดใบนี้จากบนมือถ้าในโซลของเรามีการ์ด "Blau" เกรด 3 อยู่เราสามารถคอลยูนิตนี้ลง (RC) ได้.

Furious Puncher C

Nova Grappler / Battleroid / Star Gate

-

Rush - [AUTO](RC) GB1 :เมื่อยูนิตนี้ Stand จากเท็คการ์ดของเราเลือกยูนิตใบอื่นของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+5000.

[ACT](RC) GB1 :[รีไทร์ยูนิตนี้] เลือกเรียร์ของเรา 1 ใบ Stand การ์ดใบที่เลือก.

Clay-doll Chariots C

Nova Grappler / Alien / Star Gate

-

[AUTO]:[SB (2)] เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำ CC (2).

Petit Ace C

Nova Grappler / Battleroid / Star Gate

-

[AUTO]: Forerunner

[ACT](RC) GB1 :[CB (1) & Rest ยูนิตนี้] เลือกเรียร์ของเรา 1 ใบ Stand ยูนิตใบที่เลือกและถ้ายูนิตนั้นมีเท็ค "Rush" ในเทิร์นนี้ยูนิตนั้นจะได้รับ [Power] เพิ่มขึ้นตาม [Power] ของยูนิตนี้และรีไทร์ยูนิตนี้.

[ACT](RC):[เลือกเรียร์ใบอื่นของเรา 1 ใบ Rest การ์ดใบที่เลือก] ในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+3000.

Mega Hammer Lady C

Nova Grappler / Alien / Star Gate

Draw

Toughness Jane C

Nova Grappler / Alien / Star Gate

Heal

Red Lightning C

Nova Grappler / Alien / Star Gate

Critical

[ACT](RC):[นำยูนิตนี้เข้าโซล] ถ้าเรามีแวนเป็น "Nova Grappler" เลือกการ์ดในดาเมจโซน 1 ใบและหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก.

Extreme Battler, Winning-break C

Nova Grappler / Battleroid / Star Gate

Stand

Rush - [AUTO](RC) GB1 :[นำยูนิตนี้ไปไว้ใต้เด็ค] เมื่อยูนิตนี้ Stand โดยเท็คการ์ดของเราเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำจั่วการ์ด 1 ใบแล้วเลือกเรียร์ของเรา 1 ใบ Stand การ์ดใบที่เลือกและสับเด็ค.

Lily Narcissus Flower Maiden, Eliana C

Neo Nectar / Bioroid / Zoo

-

Bloom - [AUTO](VC/RC):เมื่อมียูนิตใบอื่นที่มีชื่อเดียวกันกับยูนิตนี้ลง (RC) เลือกยูนิตที่มีเท็คบลูมทั้งหมดในเทิร์นนี้ยูนิตที่เลือกทั้งหมดจะได้รับ "Boost".

[AUTO](VC) 1/Turn :เมื่อยูนิตของเราลง (RC) ถ้าเรามียูนิตใบอื่นที่มีชื่อเหมือนกับยูนิตนั้นอยู่ในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+3000.

Assistant Maiden, Lucie C

Neo Nectar / Bioroid / Zoo

-

[AUTO](RC) GB1 :[SB (1) & รีไทร์ยูนิตนี้] เมื่อในแบทเทิ้ลที่ยูนิตนี้บูสต์โจมตีฮิตแวนเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกยูนิตของเรา 1 ใบนำการ์ดที่มีชื่อเหมือนกันกับยูนิตใบนั้นจากในเด็คมากสุด 1 ใบคอลลง (RC) และสับเด็คถ้ายูนิตที่คอลมาด้วยเท็คนี้มีเท็ค "Bloom" ในเทิร์นนี้ยูนิตที่คอลมาด้วยเท็คนี้จะได้รับ [Power]+4000.

 

Maiden of Cucumber C

Neo Nectar / Dryad / Zoo

-

[AUTO](RC):[CB (1)] เมื่อมียูนิตที่มีเท็ค "Bloom" เกรด 1 หรือมากกว่าลง (VC) หรือ (RC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกการ์ดในดร็อปที่มีชื่อเหมือนกันกับการ์ดที่คอลมา 1 ใบเราสามารถนำการ์ดใบที่เลือกไปไว้ใต้เด็คได้ถ้านำไปไว้ใต้เด็ค 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+3000.

Ringer Paprika C

Neo Nectar / Dryad / Zoo

-

 

[AUTO]: Forerunner

[ACT](RC):[นำยูนิตนี้เข้าโซล] เลือกยูนิตของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ "Boost".

Supremacy Black Dragon, Aurageyser Dragon Re

Shadow Paladin / Abyss Dragon / United Sanctuary

-

Stride

[AUTO](VC):[CB (1) & SB (1) & เลือก "Supremacy Black Dragon, Aurageyser Dragon" ที่คว่ำหน้าอยู่ใน G-Zone 1 บหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก & เลือกเรียร์ของเรา 2 ใบรีไทร์การ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำโชว์ท็อป 2 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000 ต่อการ์ดเกรด 1 หรือต่ำกว่าจากที่โชว์แล้วนำการ์ดที่โชว์ขึ้นมือ.

Wolf Fang Liberator, Garmore Re

Gold Paladin / Human / United Sanctuary

-

[ACT](VC) LB4 :[CB (3) - "Liberator"] ดูท็อป 1 ใบแล้วนำ "Gold Paladin" จากที่ดูมากสุด 1 ใบคอลลง (RC) ที่ว่างอยู่และนำที่เหลือไปไว้ใต้เด็คถ้าคอลและเรามีช่อง (RC) เหลือว่างอยู่เราสามารถใช้เท็คซ้ำได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าคอส.

[AUTO](VC):[เลือกเรียร์ "Liberator" ของเรา 1 ใบนำการ์ดใบที่เลือกไปไว้ใต้เด็ค] เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+4000.

[CONT](VC/RC): Lord

Galaxy Blaukluger Re

Nova Grappler / Battleroid / Star Gate

-

[AUTO](VC) LB4 :[CB (2) & เลือกการ์ด "Nova Grappler" บนมือ 2 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] เมื่อการ์ด "Blau" ที่เป็นแวนหรือเรียร์ของเราโจมตีฮิตแวนเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำ Stand ยูนิตที่อยู่แถวเดียวกันกับยูนิตนี้ทั้งหมดและในเทิร์นนี้เราจะไม่สามารถใช้เท็คนี้ได้อีก.

[CONT](VC):ถ้าในโซลของเรามี "Stern Blaukluger" อยู่ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000.

[CONT](VC/RC): Lord

Blau Dunkelheit Re

Nova Grappler / Battleroid / Star Gate

-

[CONT]: Sentinel

[AUTO]:[เลือก "Nova Grappler" บนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (GC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือก "Nova Grappler" ที่กำลังถูกโจมตีอยู่ของเรา 1 ใบในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตใบที่เลือกจะไม่สามารถถูกโจมตีฮิตได้.

Emperor Dragon, Gaia Emperor SP

Tachikaze / Dinodragon / Dragon Empire

-

[AUTO](VC/RC): Engorge

[CONT](VC) GB2 :ถ้ายูนิตนี้อยู่ในสถานะ "Engorge" ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000/[Critical]+1.

[AUTO](VC):[CB (1)] ในเทิร์นของเราเมื่อเรา Stride G-Unit เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกการ์ดบนมือของเรามากสุด 2 ใบคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC) ต่างช่องกันและเลือกเรียร์ของเรามากสุด 2 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ "[AUTO]:ในเทิร์นของเราเมื่อยูนิตนี้ถูกรีไทร์จาก (RC) คอลการ์ดใบนี้ลง (RC).".

Prism Bird SP

Tachikaze / High Beast / Dragon Empire

-

[AUTO]:[โชว์เกรด 3 บนมือ 1 ใบ] เมื่อคอลยูนิตนี้ลง (RC) จากมือเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำ "Gaia" เกรด 3 จากในเด็ค 1 ใบโชว์ให้ฝ่ายตรงข้ามดูแล้วสับเด็คและเลือกการ์ดบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก.

[CONT](Hand):ในขณะที่เราจะทำการจ่ายค่าคอสเพื่อ Stride การ์ดใบนี้จะได้รับ Grade+2.

Cannon Fire Dragon, Parasaulauncher SP

Tachikaze / Dinodragon / Dragon Empire

Critical

[AUTO](RC):[นำยูนิตนี้เข้าโซล] เมื่อแวนของเราโจมตีและถ้าเรามีแวนเป็น "Gaia" เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำจั่วการ์ด 1 ใบและเลือกแวนของเรามากสุด 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+5000.

Ambush Demon Stealth Rogue, Yasuie Tenma SP

Murakumo / Demon / Dragon Empire

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn GB2 :[เลือก "Ambush Demon Stealth Rogue, Yasuie Tenma" คว่ำหน้าใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] ในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ "Shadowstitch - [AUTO](VC):[CB (1)] ในช่วงจบแบทเทิ้ลที่ยูนิตของเราโจมตีแวนถ้าในแบทเทิ้ลนั้นโจมตีไม่ฮิตเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกการ์ดที่มีชื่อเดียวกันกับยูนิตใบนั้นจากในเด็คมากสุด 1 ใบคอลลง (RC) และสับเด็ค.".

Stealth Rogue of Revelation, Yasuie SP

Murakumo / Demon / Dragon Empire

-

[AUTO](VC) 1/Turn GB2 :เมื่อเรียร์ของเราจะกลับเข้าเด็คโดยเท็คการ์ดเลือกการ์ดที่มีชื่อเหมือนกันกับยูนิตใบนั้นจากในเด็คมากสุด 1 ใบคอลลง (RC) และสับเด็ค.

[AUTO](VC):[CB (1)] ในเทิร์นของเราเมื่อเรา Stride G-Unit เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกเรียร์ของเรา 1 ใบนำการ์ดที่มีชื่อเดียวกันกับเรียร์ใบที่เลือกจากในเด็คมากสุด 2 ใบคอลลง (RC) ต่างช่องกันและสับเด็คและในช่วงจบเทิร์นนี้นำยูนิตที่คอลมาด้วยเท็คนี้ไปไว้ใต้เด็คโดยสามารถเรียงได้.

Gateway Stealth Rogue, Ataka SP

Murakumo / Demon / Dragon Empire

-

[AUTO]:[โชว์เกรด 3 บนมือ 1 ใบ] เมื่อคอลยูนิตนี้ลง (RC) จากมือเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำ "Yasuie" เกรด 3 จากในเด็ค 1 ใบโชว์ให้ฝ่ายตรงข้ามดูแล้วสับเด็คและเลือกการ์ดบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก.

[CONT](Hand):ในขณะที่เราจะทำการจ่ายค่าคอสเพื่อ Stride การ์ดใบนี้จะได้รับ Grade+2.

Meteokaiser, Victor SP

Nova Grappler / Battleroid / Star Gate

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn :[เลือก "Meteokaiser, Victor" ที่คว่ำหน้าใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] ในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ "[AUTO](VC):เมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนเลือกเรียร์ของเรามากสุด 1 ใบ Stand การ์ดใบที่เลือกและในเทิร์นนี้ยูนิตใบนั้นจะได้รับ [Power]+5000." และ "[AUTO](VC) GB3 :เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนเลือกเรียร์ของเรามากสุด 1 ใบ Stand การ์ดใบที่เลือกและในเทิร์นนี้ยูนิตใบนั้นจะได้รับ [Power]+5000.".

Exxtreme Battler, Victor SP

Nova Grappler / Battleroid / Star Gate

-

[AUTO](VC) GB2 :เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนในแบทเทิ้ลนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000 และเลือกเรียร์ของเรา 1 ใบ Stand การ์ดใบที่เลือกและในเทิร์นนี้ยูนิตใบนั้นจะได้รับ [Power]+5000.

[AUTO](VC):ในเทิร์นของเราเมื่อเรา Stride G-Unit เลือกแวนของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ "[AUTO](VC):[CB (1)] เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกเรียร์ของเรา 1 ใบ Stand การ์ดใบที่เลือกและในเทิร์นนี้ยูนิตใบนั้นจะได้รับ [Power]+5000 และในเทิร์นนี้เราไม่สามารถใช้เท็คนี้ได้อีก.".

Extreme Battler, Arashid SP

Nova Grappler / Battleroid / Star Gate

-

[AUTO]:[โชว์เกรด 3 บนมือ 1 ใบ] เมื่อคอลยูนิตนี้ลง (RC) จากมือเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำนำ "Victor" เกรด 3 จากในเด็ค 1 ใบโชว์ให้ฝ่ายตรงข้ามดูแล้วสับเด็คและเลือกการ์ดบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก.

[CONT](Hand):ในขณะที่เราจะทำการจ่ายค่าคอสเพื่อ Stride การ์ดใบนี้จะได้รับ Grade+2.

Comment

Comment:

Tweet