คำแปล Raging Clash of the Blade Fangs

posted on 11 Dec 2016 19:37 by hok2322541

Knight of Dedication, Jeanne PR

Royal Paladin / Human / United Sanctuary

-

[CONT](RC) Brave :ถ้าเรามีแวนเป็น "Altmile" ยูนิตนี้สามารถ Intercept จากแถวหลังได้.

[AUTO] GB1 Brave :เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) ถ้าเรามีแวนเป็น "Altmile" ในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000 และในช่วงจบเทิร์นนี้เลือกช่อง (RC) ที่ว่างอยู่ของเรา 1 ช่องย้ายยูนิตนี้ไปไว้ในช่องที่เราเลือก. (สามารถย้ายยูนิตนี้ได้ก็ต่อเมื่อยูนิตนี้ยังอยู่ใน (RC))

Dragwizard, Uscias PR

Shadow Paladin / Elf / United Sanctuary

-

[ACT](RC) 1/Turn Ritual 3 :[CB (1)] ถ้าเรามีแวนเป็น "Luard" เลือกการ์ดเกรด 1 ในดร็อปของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power] เพิ่มขึ้นตาม [Power] ของการ์ดใบที่เลือกแล้วเราสามารถนำการ์ดใบนั้นไปไว้ใต้เด็คได้.

[AUTO](RC) GB1 :[เลือกเรียร์ของเรา 1 ใบรีไทร์การ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำจั่วการ์ด 1 ใบ.

Knight of Spring's Sun, Conanus PR

Gold Paladin / Human / United Sanctuary

-

[CONT](RC) GB1 Unite :ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+1000 ตามจำนวนยูนิตของเราที่มีเท็ค "Unite".

Impulse Dragon, Charging Pachycephalo PR

Tachikaze / Dinodragon / Dragon Empire

-

[AUTO](VC/RC): Engorge

[CONT](RC):ถ้ายูนิตนี้อยู่ในสถานะ "Engorge" ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000.

[AUTO]:[SB (1)] เมื่อยูนิตนี้ถูกรีไทร์จาก (RC) โดยเป็นการจ่ายคค่าคอสเพื่อใช้เท็คของยูนิต "Gaia" ของเราเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำจั่วการ์ด 1 ใบ.

Stealth Rogue of Concealment, Tanba PR

Murakumo / Demon / Dragon Empire

-

Shadowstitch - [AUTO](RC):[เลือกนอมอลยูนิตในดร็อปของเรา 1 ใบนำการ์ดใบที่เลือกไปไว้ใตเด็ค] ในช่วงจบแบทเทิ้ลที่ยูนิตของเราโจมตีแวนถ้าการโจมตีนั้นโจมตีไม่ฮิตเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+3000.

Extreme Battler, Sever-temper PR

Nova Grappler / Battleroid / Star Gate

-

Rush - [AUTO](RC) GB2 :เมื่อยูนิตนี้ Stand โดยเท็คการ์ดของเราถ้าเรามีแวนเป็น "Victor" ในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+5000.

[AUTO](RC) GB1 :เมื่อเราไดร์ฟเช็คได้การ์ดเกรด 3 เลือกเรียร์ของฝ่ายตรงข้าม 1 ใบที่มี [Power] เท่ากับหรือต่ำกว่า [Power] ของยูนิตนี้รีไทร์การ์ดใบที่เลือก.

 

Sprinkling Water Maiden, Starsha PR

Neo Nectar / Bioroid / Zoo

-

Bloom - [AUTO](RC):[SB (1) & Rest ยูนิตนี้] เมื่อมียูนิตใบอื่นที่มีชื่อเดียวกันกับยูนิตนี้ลง (RC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำ CC (1) และเลือกยูนิตของเรามากสุด 2 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+4000.

[CONT](RC แถวหน้า) GB1 :ถ้าเรามีแวนเป็น "Ranunculus" ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+2000.

Draganger, Ogma GR/SGR

Shadow Paladin / Elf / United Sanctuary

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn Ritual 5 :[CB (1) & SB (1) & เลือกการ์ดคว่ำหน้าใน G-Zone ของเรา 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เลือกเรียร์เกรด 1 ของเรามากสุด 5 ใบรีไทร์การ์ดใบที่เลือกฝ่ายตรงข้ามเลือกการ์ดบนมือหรือเรียร์ของตนตามจำนวนเรียร์ที่เรารีไทร์ไปนำการ์ดเหล่านั้นไปไว้ที่ดร็อปโซนถ้ามีเรียร์ของทั้ง 2 ฝ่ายลงดร็อปด้วยเท็คนี้ 3 ใบหรือมากกว่าเราจั่วการ์ด 1 ใบ.

 

Favorite Champ, Victor GR/SGR

Nova Grappler / Battleroid / Star Gate

-

Stride

[AUTO](VC) GB2 :[CB (2) & เลือกการ์ดบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] ในช่วงจบแบทเทิ้ลที่ยูนิตนี้โจมตีเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกเรียร์ของเรามากสุดตามจำนวนการ์ดที่หงายหน้าอยู่ใน G-Zone ของเรา Stand การ์ดใบที่เลือกถ้า Stand 3 ใบหรือมากกว่าเลือกมือของเรา 3 ใบเราสามารถทิ้งการ์ดใบที่เลือกได้ถ้าทำ CC (1) และ Stand ยูนิตนี้ในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ Drive-2.

Holy Dragon, Luminous Hope Dragon RRR/SP

Royal Paladin / Cosmo Dragon / United Sanctuary

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn :[เลือกการ์ดคว่ำหน้าใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+10000 และเรียร์ของเราทุกใบที่มีเท็ค "Brave" จะได้รับ [Power]+1000 ตามจำนวน "Holy Dragon, Luminous Hope Dragon" ที่หงายหน้าอยู่ใน G-Zone ของเรา.

[AUTO](VC) Brave :เมื่อยูนิตนี้โจมตีถ้าเรามีการ์ดที่มีเท็ค "Brave" หงายหน้าอยู่ใน G-Zone 2 ใบหรือมากกว่าเลือกการ์ดเกรด 2 จากในเด็คมากสุด 1 ใบคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC) และถ้าเรามีหงายหน้าอยู่ 3 ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้จะได้รับ [Critical]+1 และสับเด็ค.

Golden Knight of Gleaming Fang, Garmore RRR/SP

Gold Paladin / Human / United Sanctuary

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn GB2 :[เลือกการ์ดในดร็อป 1 ใบนำการ์ดใบที่เลือกไปไว้ใต้เด็ค] เปิดท็อป 6 ใบแล้วเลือกยูนิตของเราตามจำนวน "High Beast" จากที่เปิดในเทิร์นนี้ยูนิตที่เลือกจะได้รับ [Power]+4000 และถ้าเราเลือก 4 ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้จะได้รับ [Critical]+1 แล้วสับเด็ค.

[ACT](VC):[CB (1) & SB (1)] ถ้าเรามี "Garmore" เป็นฮาร์ทดูท็อป 3 ใบแล้วนำจากที่ดู 1 ใบคอลลง (RC).

[CONT]:ยูนิตนี้ถือว่าเป็น "Royal Paladin" ด้วย.

Holy Sword of Heavenly Law, Gurguit RRR/SP

Gold Paladin / Human / United Sanctuary

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn :[CB (1) & เลือก "Holy Sword of Heavenly Law, Gurguit" ที่คว่ำหน้าอยู่ใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก & เลือกการ์ดบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] ในเทิร์นนี้ยูนิตนี้จะได้รับ "[AUTO](VC) Unite :เมื่อยูนิตนี้โจมตีดูท็อป 7 ใบแล้วนำจากที่ดู 1 ใบคอลลง (RC) และสับเด็ค." และ "[CONT](VC):ยูนิตทุกใบของเราจะได้รับ [Power]+2000 ตามจำนวน "Gurguit" ที่หงายหน้าอยู่ใน G-Zone.".

Golden Holy Sword, Gurguit RRR/SP

Gold Paladin / Human / United Sanctuary

-

[CONT](VC) GB2 Unite :เรียร์ทุกใบของเราจะได้รับ "Intercept" และ "[CONT](RC):ในแบทเทิ้ลที่แวนของเราถูกโจมตียูนิตนี้สามารถ Intercept จากแถวหลังได้.".

[AUTO](VC):[CB (1) & SB (1)] ในเทิร์นของเราเมื่อเรา Stride G-Unit เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำดูท็อป 4 ใบแล้วนำจากที่ดู 1 ใบคอลลง (RC) และสับเด็คและถ้ายูนิตใบที่คอลมีเท็ค "Unite" นำการ์ดจากท็อป 1 ใบคอลลง (RC) ในสภาพ Rest.

Great Emperor Dragon, Gaia Dynast RRR/SP

Tachikaze / Dinodragon / Dragon Empire

-

Stride

[AUTO](VC): Engorge

[AUTO](VC) GB3 :เมื่อยูนิตนี้รีไทร์เรียร์ของเราเราสามารถจ่าย CB (1) ได้ถ้าทำคอลการ์ดใบนั้นลง (RC) และในเทิร์นนี้ยูนิตใบนั้นและยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+3000.

[AUTO](VC):[เลือก "Great Emperor Dragon, Gaia Dynast" ที่คว่ำหน้าอยู่ใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้เข้าสู่สถานะ "Engorge" เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกเรียร์ของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้รีไทร์เรียร์การ์ดทุกใบที่อยู่แถวเดียวกันกับยูนิตใบที่เลือกและ CC (1).

Rogue Deity of the Third Realm, Yasuie Gouma RRR/SP

Murakumo / Demon / Dragon Empire

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn :[เลือก "Rogue Deity of the Third Realm, Yasuie Gouma" ที่คว่ำหน้าอยู่ใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เลือกการ์ด "Yasuie" ที่หงายหน้าอยู่ใน G-Zone ของเรามากสุด 2 ใบคอลการ์ดใบที่เลือกลง (RC) โดยไม่ซ้ำช่องกัน. (ในช่วงจบเทิร์นนำ G-Unit ที่อยู่ในทุกใบกลับไปวางไว้ที่ G-Zone ในสภาพหงายหน้า เราจะนำ G-Unit กลับ G-Zone ก็ต่อเมื่อยูนิตนั้นออกจาก (RC) หรือถูกทำให้คว่ำหน้า)

Shadowstitch - [AUTO](VC):ในช่วงจบแบทเทิ้ลที่ยูนิตของเราโจมตีแวนถ้าในแบทเทิ้ลนั้นโจมตีไม่ฮิตจั่วการ์ด 1 ใบแล้วเลือกมือ 1 ใบนำการ์ดใบที่เลือกไปไว้ใต้เด็ค.

Exxcessive Battler, Victor RRR/SP

Nova Grappler / Battleroid / Star Gate

-

Rush - [AUTO](VC/RC) GB2 :เมื่อยูนิตนี้ Stand โดยเท็คการ์ดของเราในเทิร์นนี้ยูนิตแถวหน้าทั้งหมดของเราจะได้รับ [Power]+2000.

[AUTO](VC):ในเทิร์นของเราเมื่อเรา Stride G-Unit เลือกแวนของเรา 1 ใบในเทิร์นนี้ยูนิตนั้นจะได้รับ [AUTO](VC) 1/Turn :[SB (1)] เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนเราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำเลือกเรียร์ที่มีเท็ค "Rush" ของเรา 1 ใบแล้ว Stand เรียร์ที่อยู่แถวเดียวกันกับการ์ดใบที่เลือกทุกใบ.

Governing Flower Princess, Selfina RRR/SP

Neo Nectar / Bioroid / Zoo

-

Stride

[ACT](VC) 1/Turn :[CB (1) & เลือกการ์ดที่คว่ำหน้าอยู่ใน G-Zone 1 ใบหงายหน้าการ์ดใบที่เลือก] เลือกเรียร์ของเราตามจำนวนการ์ดที่หงายหน้าอยู่ใน G-Zone ในเทิร์นนี้ยูนิตใบที่เลือกจะได้รับ [Power]+2000 และนำการ์ดที่มีชื่อเหมือนกันกับยูนิตใบที่เลือกมากสุดตามจำนวน "Governing Flower Princess, Selfina" ที่หงายหน้าอยู่ใน G-Zone คอลลง (RC) ที่ว่างอยู่และสับเด็คแล้วถ้าเราคอล 2 ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้จะได้รับ [Critical]+1.

Belial Owl RR

Shadow Paladin / High Beast / United Sanctuary

Critical

[AUTO](Drop Zone) GB1 Ritual 3 :ในช่วงจบเทิร์นของเราถ้าเรามีแวนเป็น "Luard" เราสามารถนำยูนิตนี้ไปไว้ใต้เด็คได้.

[AUTO]:เมื่อยูนิตนี้ถูกรีไทร์จาก (RC) โดยที่จ่ายเป็นค่าคอสเพื่อใช้เท็คของการ์ดของเราถ้าเรามีแวนเป็น "Luard" จั่วการ์ด 1 ใบ.

Knight of Daylight, Kinarius RR

Gold Paladin / Human / United Sanctuary

-

[CONT](RC) Unite :ถ้าเรามีแวนเป็น "Gurguit" ยูนิตนี้จะได้รับ [Power]+4000.

[AUTO] GB1 :[เลือกการ์ดบนมือ 1 ใบทิ้งการ์ดใบที่เลือก] เมื่อยูนิตนี้ลง (RC) เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าทำดูท็อป 3 ใบแล้วนำจากที่ดู 1 ใบคอลลง (RC) และนำที่เหลือไปไว้ใต้เด็คโดยสามารถเรียงได้.

Holy Mage, Alessia RR/SP

Gold Paladin / Elf / United Sanctuary